مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,845

دانلود:

903

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و امید به زندگی در بیماران مبتلا به سرطان بعد از عمل جراحی

صفحات

 صفحه شروع 20 | صفحه پایان 27

چکیده

 مقدمه: مقاله حاضر با هدف بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و امید به زندگی در بیماران زن مبتلا به سرطان بعد از عمل جراحی صورت پذیرفت.روش بررسی: نمونه پژوهش شامل 100 زن مبتلا به سرطان بود که بعد از گذشت 2 سال از عمل جراحی جهت کنترل بیماری هر سه ماه یک بار به پزشک متخصص انکولوژی مراجعه می کردند. سن بیماران در محدوده 50-35 سال قرار داشت. فرضیه پژوهش این بود که بین کیفیت زندگی و امید به زندگی رابطه معنی داری وجود دارد. طرح پژوهش توصیفی- تحلیلی بود. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه 1- پرسشنامه امید اسنایدر (10 سوال) با جهت گیری مثبت و منفی که ضریب پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 0.70 و ضریب پایایی پس از یک ماه 0.74 محاسبه شد. 2- مقیاس کوتاه ارزیابی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی(WHOQOL-BREEF)  با 26 سوال در ابعاد سلامت جسمانی, روانی, اجتماعی و محیط زندگی بودکه اعتبار آن 0.78 برآورد گردید. آزمون های آماری مورد استفاده آمار توصیفی و استنباطی (همبستگی و رگرسیون) بود.یافته ها و نتیجه گیری: داده های پژوهش حاکی از رابطه مثبت و معنی دار بین امید به زندگی و کیفیت زندگی بود. بدین صورت که هر چه امید به زندگی بالاتر, کیفیت زندگی نیز مطلوب تر خواهد بود و بالعکس. در نتیجه توان پیش بینی کیفیت زندگی بهتر از روی امید به زندگی نیز وجود دارد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  شعاع کاظمی، مهرانگیز، و مومنی جاوید، مهرآور. (1388). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و امید به زندگی در بیماران مبتلا به سرطان بعد از عمل جراحی. بیماریهای پستان ایران، 2(3-4)، 20-27. SID. https://sid.ir/paper/144694/fa

  Vancouver: کپی

  شعاع کاظمی مهرانگیز، مومنی جاوید مهرآور. بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و امید به زندگی در بیماران مبتلا به سرطان بعد از عمل جراحی. بیماریهای پستان ایران[Internet]. 1388؛2(3-4):20-27. Available from: https://sid.ir/paper/144694/fa

  IEEE: کپی

  مهرانگیز شعاع کاظمی، و مهرآور مومنی جاوید، “بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و امید به زندگی در بیماران مبتلا به سرطان بعد از عمل جراحی،” بیماریهای پستان ایران، vol. 2، no. 3-4، pp. 20–27، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/144694/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی