مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: بیماریهای پستان ایران | سال:1388 | دوره:2 | شماره:2 (5) | صفحه شروع:41 | صفحه پایان:48

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

269

دانلود:

121

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ارتباط بین اعتماد به نفس، خودکارآمدی، منافع و موانع درک شده با رفتار خودآزمایی پستان در رابطین بهداشتی زرندیه

صفحات

 صفحه شروع 41 | صفحه پایان 48

چکیده

 مقدمه: بسیاری از سرطان ها توسط خود زنان در هنگام خودآزمایی تشخیص داده می شوند. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین اعتماد به نفس, خودکارآمدی, منافع و موانع درک شده با رفتار خودآزمایی پستان در رابطین بهداشتی زرندیه انجام شده است.روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی - تحلیلی است که بر روی 106 رابط بهداشتی شهرستان زرندیه انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه چندقسمتی شامل اطلاعات جمعیتی, سازه های اعتمادبه نفس, منافع و موانع درک شده, همچنین سوالات عملکرد خودآزمایی پستان بوده است و داده ها با نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده اند.یافته ها: %19 از نمونه ها خودآزمایی پستان را انجام می دادند. به طور متوسط %46 از نمونه ها نمره قابل اکتساب منافع درک شده را به دست آوردند و %83 از آن ها موانع پیش بینی شده در راه انجام خودآزمایی را درک کرده بودند و ترس از پیداکردن غده بیشترین مانع انجام خودآزمایی بود. در این مطالعه مشخص شد که سن, سطح تحصیلات, طول مدت همکاری با مرکز بهداشت, منافع و موانع درک شده, اعتماد به نفس و خودکارآمدی در مجموع %38.5 درصد از پراکندگی مشاهده شده در رفتار خودآزمایی را توضیح می دهند که در بین این متغیرها اثر موانع درک شده و اعتماد به نفس برای انجام خودآزمایی بیشتر بود.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه رابطه بین اعتماد به نفس و منافع و موانع درک شده با انجام خودآزمایی پستان را تایید می کند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID