video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

359

دانلود:

249

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی عملکرد نمایندگی های فروش ماشین های کشاورزی برنج با استفاده از مدل SCOR و روش DEA

صفحات

 صفحه شروع 281 | صفحه پایان 292

چکیده

 در این تحقیق عملکرد زنجیره تأمین ماشین های کشاورزی برنج در سطح خرده فروشی در استان های گیلان و مازندران با استفاده از مدل SCOR یا مدل مرجع عملیاتی زنجیره تأمین (Supply Chain Operational Reference) ارزیابی شد. نمایندگی های فروش ماشین های برنج با استفاده از 93 گویه در پنج بُعد ارزیابی شدند. بر اساس نتایج آزمون t تک نمونه ای, متغیرهای کارایی, هماهنگی و یکپارچگی در نمایندگی های فروش به طور معنی داری دارای سطح بالاتر نسبت به مقدار متوسط بودند. فرآیند خوشه بندی نمایندگی های فروش بر اساس میانگین گویه انجام شد. نتایج خوشه بندی نشان داد که عملکرد نمایندگی های فروش دو سطح اصلی, یکی مطلوب و یکی نامطلوب دارد. بدین ترتیب برای بهبود وضعیت مدیریت زنجیره تأمین, عملکرد تقریباً نیمی از فروشگاه ها باید اصلاح شود. در این پژوهش DEA یا تحلیل پوششی داده ها (Data Envelopment Analysis) نیز به عنوان روشی برای ارزیابی کارایی مدل SCOR مطرح شد که از نوآوری های پژوهش حاضر است. نتایج تحلیل پوششی داده ها نیز نتایج تحلیل خوشه ای را تأیید کرد و کارایی حدود نیمی از واحدها برابر یک محاسبه شد. باتوجه به نتایج این تحقیق, برای بهبود عملکرد فروشگاه های ماشین های کشاورزی برنج, بهتر است بر اقداماتی تمرکز شود که منجر به ارتقای کیفیت ارائه خدمات و قابلیت اطمینان در مشتریان می شوند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  زنگنه، مرتضی، بنائیان، نرگس، پیمان، سیدحسین، و خانی، مهدی. (1398). ارزیابی عملکرد نمایندگی های فروش ماشین های کشاورزی برنج با استفاده از مدل SCOR و روش DEA. مهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران)، 50(2 )، 281-292. SID. https://sid.ir/paper/144474/fa

  Vancouver: کپی

  زنگنه مرتضی، بنائیان نرگس، پیمان سیدحسین، خانی مهدی. ارزیابی عملکرد نمایندگی های فروش ماشین های کشاورزی برنج با استفاده از مدل SCOR و روش DEA. مهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران)[Internet]. 1398؛50(2 ):281-292. Available from: https://sid.ir/paper/144474/fa

  IEEE: کپی

  مرتضی زنگنه، نرگس بنائیان، سیدحسین پیمان، و مهدی خانی، “ارزیابی عملکرد نمایندگی های فروش ماشین های کشاورزی برنج با استفاده از مدل SCOR و روش DEA،” مهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران)، vol. 50، no. 2 ، pp. 281–292، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/144474/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی