مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,254

دانلود:

273

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مقاومت کششی اتصال پین چوبی ممرز

نویسندگان

لشگری امیر

صفحات

 صفحه شروع 115 | صفحه پایان 126

چکیده

 به منظور بررسی مقاومت کششی در اتصال پین چوبی (دوبل) اثر قطر پین چوبی در سه مقدار 6, 8 و 10 میلی متر و فاصله بین پین ها در سه مقدار 20 , 25 و 30 میلی متر در 3 نوع گونه چوبی راش (Fagus orientalis), توسکا (Alnus subcordata) و نوئل (Picea abies) مورد توجه قرار گرفت. برای ساخت اتصالات T شکل ابعاد عضو ها 2.5×5×5 سانتی متر در نظر گرفته شد. نوع گونه چوبی پین مورد استفاده در این تحقیق از جنس ممرز (Carpinus betulus) بود که پین چوبی متداول در بازار است. چسب مورد استفاده به عنوان ماده کمکی نیز پلی وینیل استات (چسب سفید نجاری) می باشد. از ترکیب عوامل متغیر فوق در اتصال پین چوبی 27 تیمار به وجود آمد که با توجه به 4 تکرار جمعاً 108 نمونه T شکل ساخته و مقاومت کششی اتصالات هر یک اندازه گیری شد. نتایج حاصل از آزمون های مکانیکی حاکی از آن است که بیشترین مقاومت کششی مورد بررسی مربوط به اتصالات گونه راش و کمترین مقدار آن مربوط به گونه نوئل است. ضمن آن که بیشترین و کمترین مقاومت کششی به ترتیب مربوط به پین با قطر 8 و 10میلی متر می باشد. با افزایش قطر دوبل از 6 به 8 میلی متر مقاومت کششی افزایش و با افزایش قطر دوبل به  10میلی متر مقاومت مزبور کاهش می یابد. بیشترین مقاومت کششی مربوط به فاصله 25 میلی متری می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  لشگری، امیر. (1390). بررسی مقاومت کششی اتصال پین چوبی ممرز. علوم و فنون منابع طبیعی، 6(2)، 115-126. SID. https://sid.ir/paper/143794/fa

  Vancouver: کپی

  لشگری امیر. بررسی مقاومت کششی اتصال پین چوبی ممرز. علوم و فنون منابع طبیعی[Internet]. 1390؛6(2):115-126. Available from: https://sid.ir/paper/143794/fa

  IEEE: کپی

  امیر لشگری، “بررسی مقاومت کششی اتصال پین چوبی ممرز،” علوم و فنون منابع طبیعی، vol. 6، no. 2، pp. 115–126، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/143794/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی