video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

732

دانلود:

222

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر فرایند حرارتی بر برخی ویژگی های کیفی ذرت طی دوره نگهداری انجمادی

صفحات

 صفحه شروع 99 | صفحه پایان 112

چکیده

 مقدمه: امروزه مصرف میوه و سبزی های منجمد افزایش یافته است. این امر بدلیل توانایی این محصولات در متقاعد کردن مصرف کننده از نظر حفظ ارزش غذایی, صرفه جویی در زمان و سایر دلایل عملی می باشد. هدف از این پژوهش بررسی برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی ذرت پس از فرایند حرارتی و نگهداری در دمای 18- درجه سانتی گراد می باشد.مواد و روش ها: در این تحقیق ذرت شیرین به دو صورت دانه ای و متصل به بلال تحت تیمار حرارتی به مدت 4, 8 و 12 دقیقه قرار گرفته و به مدت 10هفته در دمای 18- درجه سانتی گراد نگهداری شد. در طول دوره نگهداری و در فواصل زمانی ثابت دو هفته ای میزان افت آب, تغییرات رنگ, ترکیبات فنول کل, فعالیت آنتی اکسیدانی, فعالیت آنزیم پراکسیداز, سفتی بافت و ریزساختار نمونه ها سنجیده شدند.یافته ها: نتایج نشان داد میزان افت آب موجود در ساختار ذرت های دانه شده طی نگهداری انجمادی بطور معنی داری (p<0.05) افزایش یافت بطوریکه دانه های ذرت متصل به بلال در حفظ آب ساختار و بافت خود موثرتر از دانه های جدا عمل کردند.با افزایش زمان حرارت دهی میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز, ترکیبات فنولی و فعالیت آنتی اکسیدانی بطور معنی داری (p<0.05) کاهش یافت. طی نگهداری انجمادی نیز افزایش قابل برگشت (فعالیت مجدد) آنزیم مشاهده شد. قدرت مهار رادیکال های آزاد بین ذرت های دانه شده و متصل به بلال از نظر آماری تفاوتی نداشت. میزان ترکیبات فنلی دانه های ذرت طی 10 هفته نگهداری در دمای 18- درجه سانتی گراد تا هفته چهارم روند افزایشی و سپس کاهش معنی داری (p<0.05) یافت. دانه های متصل به بلال نیز در مقایسه با ذرت های دانه شده متحمل تغییرات رنگ بیشتری بودند.نتیجه گیری: تیمار حرارتی بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ذرت طی نگهداری در دمای 18- درجه سانتی گراد تاثیر معنی داری دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نیک ذات، الناز، و انصاری، سارا. (1397). بررسی تاثیر فرایند حرارتی بر برخی ویژگی های کیفی ذرت طی دوره نگهداری انجمادی. علوم غذایی و تغذیه، 16(1 (پیاپی 61) )، 99-112. SID. https://sid.ir/paper/143442/fa

  Vancouver: کپی

  نیک ذات الناز، انصاری سارا. بررسی تاثیر فرایند حرارتی بر برخی ویژگی های کیفی ذرت طی دوره نگهداری انجمادی. علوم غذایی و تغذیه[Internet]. 1397؛16(1 (پیاپی 61) ):99-112. Available from: https://sid.ir/paper/143442/fa

  IEEE: کپی

  الناز نیک ذات، و سارا انصاری، “بررسی تاثیر فرایند حرارتی بر برخی ویژگی های کیفی ذرت طی دوره نگهداری انجمادی،” علوم غذایی و تغذیه، vol. 16، no. 1 (پیاپی 61) ، pp. 99–112، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/143442/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی