مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

244

دانلود:

107

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثرات شرایط استخراج بر فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های میوه کنار و هسته خرما رقم مضافتی

صفحات

 صفحه شروع 55 | صفحه پایان 62

چکیده

 مقدمه: آنتی اکسیدان ها ترکیباتی هستند که با جذب رادیکال آزاد و کاهش سرعت اکسیداسیون از فساد, تغییر رنگ و تند شدن چربی ها به مقدار زیادی جلوگیری می کنند. استفاده از آنتی اکسیدان های سنتزی به دلیل اثرات سمی و سرطان زایی محدود شده است, به همین دلیل, جستجو برای جایگزینی آنتی اکسیدان های سنتزی منجر به بررسی آنتی اکسیدان های متعددی از منابع طبیعی شده است. به دلیل این که تاکنون پژوهشی در زمینه تعیین شرایط بهینه (نوع حلال و زمان استخراج ترکیبات فنلی) عصاره های هسته خرما (رقم مضافتی) و کنار (کنارهای استان خوزستان) انجام نگرفته است هدف از این مطالعه تعیین این شرایط می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه 9 سیستم حلال (3 سیستم حلال تک جزیی به شرح آب, اتانول, متانول و 6 سیستم حلال دو جزیی به ترتیب بر حسب درصد به صورت آب 50: اتانول 50, آب 50: متانول 50, آب 20: اتانول 80, آب 80: اتانول 20, آب 20: متانول 80 و آب 80: اتانول 20) در سه زمان 3 و 5 و 7 ساعت درون انکوباتور شیکردار با سرعت همزدن 280 دور در دقیقه قرار گرفتند و میزان استخراج ترکیبات فنلی این سیستم ها با هم مقایسه شد. پس از انتخاب تیمارهای منتخب سنجش فعالیت آنتی اکسیدانی شامل DPPH, ظرفیت آنتی اکسیدانی کل و قدرت احیاکنندگی اتم آهن بر روی آن ها انجام گرفت.یافته ها: بالاترین راندمان استخراج در کنار توسط آب 50: اتانول 50 در دو زمان 5 و 7 ساعت و برای هسته خرما حلال آب 50: اتانول 50, آب 20: اتانول 80 و اتانول در مدت زمان 7 ساعت بدست آمدند. سنجش فعالیت آنتی اکسیدانی تیمارهای منتخب نشان دادند که در هر دو عصاره مخلوط حلال آب 50: اتانول 50 طی مدت زمان 7 ساعت بهترین انتخاب بود.نتیجه گیری: با توجه به این نتایج انتخاب محلولی متنمودار از حلال های قطبی و غیر قطبی به صورت ترکیب با هم دارای بالاترین فعالیت آنتی اکسیدانی می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی