مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: نگره
سال:1393 | دوره:9 | شماره:29
صفحه شروع:62 | صفحه پایان:73

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

196

دانلود:

153

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاریخ یابی نسخه خطی دیوان سعدی با استناد به بررسی های شیوه تذهیب آن (با تاکید بر نسخه خطی دیوان حافظ)

صفحات

 صفحه شروع 62 | صفحه پایان 73

چکیده

 در میان نسخ خطی مجموعه «صارم الدوله», موجود در کتابخانه ابن مسکویه شهر اصفهان, دیوانی از سعدی شیرازی با تذهیب عالی وجود دارد. بررسی ها حاکی از آن است که شناسنامه این اثر دارای تاریخ اجرا نیست. مقاله حاضر با تکیه بر اطلاعات فنی اثر می کوشد تاریخ این اثر را مشخص کند. مقایسه این نسخه با نسخه ای از دیوان حافظ متعلق به سال 1283 ق موجود در همان گنجینه به یافتن این پاسخ کمک می کند. پس از بررسی های دقیق تر روشن شد که شباهت های اولیه میان تذهیب این دو اثر دارای مبنای علمی است و بنابراین هر دو به یک دوره تاریخی تعلق دارند. به دلیل شباهت های فنی بسیار, ازجمله نوع قلم گیری, حتی می توان هر دو اثر را حاصل کار یک نفر و یا استاد و شاگرد دانست. تدوین این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه میدانی انجام گرفته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی