مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی) | سال:1390 | دوره:25 | شماره:2 | صفحه شروع:137 | صفحه پایان:146

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

191

دانلود:

113

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی دو رقم تجاری آنتوریوم Anthurium andraeanum در شرایط درون شیشه ای

صفحات

 صفحه شروع 137 | صفحه پایان 146

چکیده

 در این مقاله, بهترین محیط کشت پینه زایی, باززایی و ریشه زایی گیاه آنتوریوم گزارش می شود. برای تولید کالوس, از ریز نمونه های برگ و دمبرگ رقم های Antadra وCasino , بر روی محیط کشت MS حاوی انواع تنظیم کننده های رشد (NAA, BA,  KinوIBA ) استفاده شد. عامل های مورد مطالعه بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و با 3 تکرار آزمایش شدند. نتایج نشان داد که, رقم و نوع تنظیم کننده های رشد به طور معنی داری, تولید کالوس را تحت تاثیر قرار دادند. بیشترین مقدار کالوس در محیط C5 (3 میلی گرم در لیتر BA,  0.5میلی گرم در لیتر NAA), در شرایط تاریکی تولید شد. بیشترین تعداد گیاهچه از کالوس, در محیط Re2 (1 میلی گرم در لیتر BA, 0.01 میلی گرم در لیتر NAA), در شرایط روشنایی بدست آمد. 8 هفته پس از کشت در حدود 22.83 گیاهچه در هر سانتیمتر مربع از بافت کالوس مشاهده شد. بهترین محیط ریشه زایی Ro2 (0.2 میلی گرم در لیتر Kin,1 میلی گرم در لیترIBA ) حاوی 1 میلی گرم در لیتر IBA و 0.2 میلی گرم در لیتر Kin بوده است, که تعداد 11.5 ریشه برای هر گیاهچه تولید نمود. رقم Antadra در تولید کالوس و شاخساره نسبت به رقم Casino برتر بوده است. اما در فرآیند ریشه زایی رقم Casino واکنش بهتری نشان داده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID