مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی) | سال:1391 | دوره:26 | شماره:4 | صفحه شروع:287 | صفحه پایان:297

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

471

دانلود:

134

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تبعات افزایش مخارج مصرفی خانوارهای شهری و روستایی بر مصرف انرژی در بخش کشاورزی و تولید آلاینده های زیست محیطی

صفحات

 صفحه شروع 287 | صفحه پایان 297

چکیده

 از جمله تبعات قابل توجه تغییرات مخارج مصرفی خانوارها, تاثیرگذاری آن بر مصرف انرژی در بخش های مختلف اقتصادی و از جمله بخش کشاورزی می باشد. هدف اصلی این مطالعه بررسی تغییرات مصرف انرژی در بخش کشاورزی و تولید آلاینده های زیست محیطی استان خراسان رضوی ناشی از افزایش مخارج خانوارهای شهری و روستایی است. برای دست یابی به اهداف مورد نظر از جدول داده-ستانده استفاده شد که در این خصوص, با استفاده از جدول داده-ستانده پایه سال 1380 و بکارگیری روش راس (RAS), جدول داده-ستانده استان خراسان رضوی برای سال 1386 بهنگام شد. در این مطالعه, بررسی تبعات افزایش مخارج خانوارهای شهری و روستایی در شش سناریوی مختلف بر مصرف انرژی در بخش کشاورزی و همچنین تولید آلاینده های زیست محیطی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در شرایط ثابت افزایش 10 درصدی مخارج خانوارهای شهری باعث افزایش مصرف انرژی به میزان 2.74 درصد در بخش کشاورزی و 7.32 درصد در سایر بخش ها می شود و این در حالی است که در شرایط ثابت افزایش 10 درصدی مخارج خانوارهای روستایی باعث افزایش 0.92 درصدی مصرف انرژی در بخش کشاورزی و 2.12 درصدی در سایر بخش ها می شود. همچنین در شرایط ثابت افزایش 10 درصدی مخارج مصرفی خانوارهای شهری در خصوص محصولات کشاورزی باعث افزایش مصرف انرژی در بخش کشاورزی به میزان 1.07 درصد و در سایر بخش ها 0.02 درصد می شود, در حالی که در مورد خانوارهای روستایی باعث افزایش 0.43 درصدی مصرف انرژی در بخش کشاورزی و 0.01 درصدی در سایر بخش ها می شود. نتایج حاصله نشان داد که به طور کلی واکنش مصرف انرژی در بخش کشاورزی نسبت به مخارج خانوارهای شهری بیشتر از روستایی است. همچنین افزایش مخارج مصرفی خانوارها در خصوص محصولات کشاورزی تاثیر ناچیزی بر مصرف انرژی کل استان دارد. از دیگر نتایج حائز اهمیت, تاثیر افزایش مخارج خانوارهای استان بر میزان تولید آلاینده CO2 است که میزان آن اختلاف قابل توجهی با سایر آلاینده های زیست محیطی دارد. همچنین میزان تولید آلاینده های SO3 و CH4 بسیار اندک است که این امر به دلیل نوع انرژی های مصرفی در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش ها است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID