video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

107

دانلود:

37

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل یابی شاخص های توانمندسازی روان شناختی کشاورزان استان مازندران ایران

صفحات

 صفحه شروع 307 | صفحه پایان 314

چکیده

 در سال های اخیر, مفهوم توانمندسازی کشاورزان بخش جدایی ناپذیر سیاست های سازمان های غیردولتی و توسعه برای حمایت از توسعه روستایی و کشاورزی شده است. هدف کلی این تحقیق, مدل یابی شاخص های توانمندسازی روان شناختی کشاورزان استان مازندران ایران بود. برای دست یابی به این هدف, شاخص های توانمندسازی روان شناختی کشاورزان و عوامل تاثیرگذار بر آن شناسایی شدند. جامعه آماری تحقیق شامل 1368233 کشاورز استان مازندران بود. برآورد حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران انجام شد. نمونه گیری طبقه ای با اختصاص متناسب در این مطالعه به کاربرده شد. روش شناسی تحقیق, ترکیبی از روش های کمی و توصیفی- استنباطی بود. برای تجزیه تحلیل داده ها از SPSS 16 و LISREL استفاده شد. مقدار آلفای کرونباخ و تتای ترتیبی هردو 0.91 به دست آمد. میانگین سن و سابقه کار کشاورزی کشاورزان به ترتیب 49.31 و 25.58 سال بوده است. همچنین 22 درصد واریانس توانمندسازی روان شناختی کشاورزان استان مازندران توسط چهار عامل منابع وام گیری, راهکارها (عوامل مثبت), روش های آموزشی و موانع تبیین شد. بانک در رتبه اول منابع وام گیری کشاورزان استان مازندران بود. دادن وام و اعتبارات به کشاورزان در رتبه اول راهکارها (عوامل مثبت) برای توانمندسازی روان شناختی کشاورزان استان مازندران بود. سطح سواد پایین مهم ترین مانع در توانمندسازی روان شناختی کشاورزان استان مازندران بود. همچنین مناسب ترین روش از دیدگاه کشاورزان, شرکت در مدرسه در مزرعه کشاورز تشخیص داده شد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  چرمچیان لنگرودی، م. (1391). مدل یابی شاخص های توانمندسازی روان شناختی کشاورزان استان مازندران ایران. اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی), 26(4), 307-314. https://sid.ir/paper/142161/fa

  Vancouver: کپی

  چرمچیان لنگرودی مهدی. مدل یابی شاخص های توانمندسازی روان شناختی کشاورزان استان مازندران ایران. اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی). 1391 [cited 2023January30];26(4):307-314. Available from: https://sid.ir/paper/142161/fa

  IEEE: کپی

  چرمچیان لنگرودی، م.، 1391. مدل یابی شاخص های توانمندسازی روان شناختی کشاورزان استان مازندران ایران. اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی), [online] 26(4), pp.307-314. Available: https://sid.ir/paper/142161/fa.