مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی) | سال:1391 | دوره:26 | شماره:4 | صفحه شروع:237 | صفحه پایان:243

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

219

دانلود:

118

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عوامل موثر بر پذیرش طرح یکپارچه سازی اراضی در روستاهای کبودرآهنگ استان همدان

صفحات

 صفحه شروع 237 | صفحه پایان 243

چکیده

 امروزه یکپارچگی اراضی یکی از عوامل عمده توسعه کشاورزی و طرح های آبیاری تحت فشار به شمار می رود. طرح یکپارچه سازی اراضی از سال 1379 به کشاورزان شهرستان کبودرآهنگ معرفی گردیده ولی پذیرش آن از طرف کشاورزان از روند مطلوبی برخوردار نبوده است. تاکنون (1390) پس از یک دهه, تنها 30 درصد اراضی آبی تحت پوشش طرح قرار گرفته بودند. لذا هدف تحقیق شناسایی عوامل موثر بر پذیرش طرح یکپارچه سازی اراضی توسط کشاورزان شهرستان کبودرآهنگ در استان همدان بود تا مسوولان با توجه به نتایج تحقیق راهبردهای مناسب جهت تسریع روند یکپارچه سازی اراضی و توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار اتخاذ نمایند. در این تحقیق توصیفی – همبستگی, با استفاده از فرمول کوکران, 160 کشاورز به عنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری دو مرحله ای از شش روستا در سه دهستان انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز توسط پرسش نامه جمع آوری گردید که روایی محتوایی آن توسط کمیته تحقیق و کارشناسان طرح تایید گردید و پس از انجام پیش آزمون, ضریب آلفای کرونباخ (0.75=a) محاسبه شده حاکی از پایایی قابل قبول ابزار تحقیق بود. با توجه به مقیاس اسمی دو وجهی متغیر وابسته تحقیق (پذیرش و عدم پذیرش) از مدل رگرسیونی لاجیت جهت آزمون رابطه متغیرهای مستقل تحقیق با متغیر وابسته استفاده شد. برآورد مدل رگرسیونی لاجیت نشان داد بترتیب متغیرهای: مشورت با کارشناسان ترویج, سابقه کشاورزی, عضویت در تشکل ها, تعداد قطعات اراضی, میزان درآمد و زمین, از عوامل موثر در پذیرش طرح یکپارچه سازی توسط کشاورزان بودند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID