video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,430

دانلود:

379

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان کسب و توسعه مهارت های شغلی دانشجویان علمی - کاربردی کشاورزی استان آذربایجان غربی

صفحات

 صفحه شروع 126 | صفحه پایان 133

چکیده

 آموزش های علمی - کاربردی کشاورزی که وظیفه ارتقای مهارت های عملی دانشجویان را توام با آموزش های نظری بر عهده دارد می تواند با توسعه مهارت های شغلی در برنامه های آموزشی در جهت تقویت برخی ویژگی ها, توانایی ها و مهارت ها گام های اساسی بردارد. به این منظور تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان کسب و توسعه مهارت های شغلی دانشجویان علمی - کاربردی کشاورزی استان آذربایجان غربی در سال 1389 در چارچوب کلی پژوهش های پیمایشی به اجرا در آمد. جامعه آماری این تحقیق 645 نفر از دانشجویان علمی - کاربردی بودند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 160 نفر محاسبه شد که با استفاده از نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه بود. روایی ابزار تحقیق بر اساس نظرات گروهی از اساتید دانشگاه تهران, تربیت مدرس و متخصصین دوره های علمی - کاربردی کشاورزی مورد تایید قرار گرفت. اعتبار این پژوهش نیز از طریق محاسبه ضریب الفای کرونباخ برای کلیه متغیرهای پرسشنامه 0.82 بدست آمد که بیانگر مناسب بودن ابزار تحقیق بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS win تجزیه و تحلیل گردید. نتایج حاصل از همبستگی اسپیرمن نشان داده است که بین سطح تحصیلات پدر, درآمد ماهیانه خانواده و بکارگیری روش های آموزش کارآفرینی با کسب و توسعه مهارت های شغلی دانشجویان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می گردد با عنایت به اهمیت آموزش های علمی - کاربردی کشاورزی و نیاز بخش کشاورزی به دانش آموختگانی توانمند برای کسب و توسعه مهارت های شغلی, با برگزاری کارگاه های آموزشی به عنوان موثرترین روش آموزشی و با اولویت قرار دادن محتوای دروس تخصصی در سطوح مختلف دانشی و مهارتی در سرفصل های کتب آموزشی و آموزش تخصص های حرفه ای, دانشجویان را برای احراز شغل, حرفه و کسب و کار در مشاغل گوناگون آموزش داده و تحویل جامعه دهند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  لیث، نادر، چیذری، محمد، رضوانفر، احمد، و عباسی، عنایت اله. (1391). بررسی میزان کسب و توسعه مهارت ‌های شغلی دانشجویان علمی - کاربردی کشاورزی استان آذربایجان غربی. اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)، 26(2)، 126-133. SID. https://sid.ir/paper/142059/fa

  Vancouver: کپی

  لیث نادر، چیذری محمد، رضوانفر احمد، عباسی عنایت اله. بررسی میزان کسب و توسعه مهارت ‌های شغلی دانشجویان علمی - کاربردی کشاورزی استان آذربایجان غربی. اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)[Internet]. 1391؛26(2):126-133. Available from: https://sid.ir/paper/142059/fa

  IEEE: کپی

  نادر لیث، محمد چیذری، احمد رضوانفر، و عنایت اله عباسی، “بررسی میزان کسب و توسعه مهارت ‌های شغلی دانشجویان علمی - کاربردی کشاورزی استان آذربایجان غربی،” اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)، vol. 26، no. 2، pp. 126–133، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/142059/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی