video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

657

دانلود:

419

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه پتانسیل فرسایش بادی استان کرمان با استفاده از تحلیل فصلی گلباد و گلماسه

صفحات

 صفحه شروع 83 | صفحه پایان 101

چکیده

فرسایش بادی یکی از پدیده های مخرب و مؤثر در بیابانی شدن اراضی است که در اثر وزش بادهای فرساینده بر سطح خاکهای حساس و سطوح هموار رخ می دهد. برای شناخت بهتر این پدیده, تحلیل داده های بادسنجی هر منطقه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف بررسی پتانسیل فرسایش بادی در استان کرمان بصورت فصلی و بر اساس داده های بادسنجی طی سال های 2006 تا 2010 انجام شد. به این منظور, هشت ایستگاه سینوپتیک دارای داده های معتبر انتخاب و گلباد و گلماسه هر یک با نرم افزارهایWR Plot View. 8 و Sand Rose Graph 3 ترسیم شد. کلاس سرعت بادهای فرساینده, جهت غالب بادهای هر ایستگاه و همچنین شاخص های گلماسه شامل پتانسیل توان حمل ماسه, دبی رسوب و شاخص همگنی به صورت فصلی و نیز برای کل دوره مورد مطالعه تعیین شد. نتایج بررسی بادهای فرساینده نشان داد که کلاس سرعت متوسط 8/9-7/7 متر بر ثانیه با جهت غربی و جنوب غربی بیشترین فراوانی را در بیشتر ایستگاه های مورد مطالعه داشت. بیشترین بادهای فرساینده در فصل های زمستان و تابستان و کمترین آن در فصل پاییز رخ داده است. در بین ایستگاه های مورد مطالعه, بیشترین مقادیر پتانسیل حمل ماسه و دبی رسوب مربوط به ایستگاه رفسنجان به ترتیب با 1637 واحد برداری و 6/102 کیلوگرم بر متر در ثانیه برآورد شد. بررسی شاخص همگنی نیز نشان داد که در فصل ها و مناطق مختلف استان, رژیم بادخیزی متفاوت است. مقایسه جهت بردار برآیند توان حمل ماسه بادی نشان داد که جهت حرکت ماسه در ایستگاه های کرمان, جیرفت, سیرجان, رفسنجان و شهربابک از غرب به شرق, در ایستگاه لاله زار از جنوب غربی به شمال شرقی, در ایستگاه بم از شمال به جنوب و در ایستگاه زرند از شمال غربی به جنوب شرقی است. یافته های این پژوهش اهمیت بررسی داده های بادسنجی را به منظور شناخت بهتر فرسایندگی بادها و مکانیسم حمل ذرات رسوب ناشی از فرسایش بادی برای مناطق مختلف استان کرمان نشان داد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  زمانی، سمیرا، محمودآبادی، مجید، یزدان پناه، نجمه، و فرپور، محمدهادی. (1398). مطالعه پتانسیل فرسایش بادی استان کرمان با استفاده از تحلیل فصلی گلباد و گلماسه. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، 33(1 (پیاپی 63) )، 83-101. SID. https://sid.ir/paper/141875/fa

  Vancouver: کپی

  زمانی سمیرا، محمودآبادی مجید، یزدان پناه نجمه، فرپور محمدهادی. مطالعه پتانسیل فرسایش بادی استان کرمان با استفاده از تحلیل فصلی گلباد و گلماسه. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)[Internet]. 1398؛33(1 (پیاپی 63) ):83-101. Available from: https://sid.ir/paper/141875/fa

  IEEE: کپی

  سمیرا زمانی، مجید محمودآبادی، نجمه یزدان پناه، و محمدهادی فرپور، “مطالعه پتانسیل فرسایش بادی استان کرمان با استفاده از تحلیل فصلی گلباد و گلماسه،” آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، vol. 33، no. 1 (پیاپی 63) ، pp. 83–101، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/141875/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی