مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

255

دانلود:

81

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر دو نوع پوشش زهکشی بر دبی زهکش های زیرزمینی در مزارع شالیزاری استان مازندران

صفحات

 صفحه شروع 123 | صفحه پایان 130

چکیده

 یکی از مولفه های مهم کارکرد مناسب سیستم های زهکشی زیرزمینی, پوشش های آن می باشند. محققان متعددی, کارایی پوشش های مختلف زهکشی در اراضی خشکه زاری را ارزیابی کرده اند, اما تاکنون کارکرد این مواد در سیستم های زهکشی زیرزمینی اراضی شالیزاری بررسی نشده است. در این تحقیق, اثر دو نوع پوشش معدنی و مصنوعی بر دبی سیستم زهکشی در اراضی شالیزاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری بررسی شد. برای این منظور, یک سیستم زهکشی متشکل از 4 خط زهکش در عمق 0.65 با فاصله 15 متر نصب شد. برای دو خط زهکش از پوشش معدنی و برای دو خط دیگر از پوشش مصنوعی استفاده شد. در طول یک فصل کشت کلزا, دبی زهکش ها به صورت روزانه اندازه گیری شد. اختلاف معنی داری (در سطح یک درصد) بین میانگین دبی زهکش ها وجود داشت طوری که میانگین دبی زهکش با پوشش مصنوعی به میزان 88 درصد بیشتر از مقدار متناظر در زهکش با پوشش معدنی بود. بررسی رابطه عمق زه آب و مقدار بارندگی نشان داد که میانگین تخلیه روزانه زهکش های دارای پوشش مصنوعی و معدنی, به ترتیب معادل 2.5 و 1.8 میلی متر بارندگی بود. همچنین با مقایسه هزینه اجرای دو پوشش مشخص گردید که پوشش مصنوعی حدود 17.5 درصد ارزانتر از پوشش معدنی بوده است. لذا استفاده از پوشش های مصنوعی در مقایسه با پوشش معدنی, ضمن صرفه جویی در هزینه ها, شرایط مناسب تری برای تخلیه آب مازاد خاک در زمان کمتر فراهم می کند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.