مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) | سال:1392 | دوره:27 | شماره:5 | صفحه شروع:907 | صفحه پایان:918

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

467

دانلود:

153

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رفتار منابع آب حوضه قره قوم تحت شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی: زیر حوضه درگز)

صفحات

 صفحه شروع 907 | صفحه پایان 918

چکیده

 پدیده گرمایش جهانی نشان پررنگی بر چرخه هیدرولوژی و منابع آب دارد. با توجه به نقش آب در توسعه کشاورزی و زیرساخت های اقتصادی شهرستان درگز, در این مطالعه اثرات تغییر اقلیم بر متغیرهای هیدرواقلیمی بخشی از حوضه آبریز قره قوم در زیرحوضه های دو رودخانه مهم درگز به نام های درونگر و قوزقانچای پرداخته شد. داده های دیدبانی دربرگیرنده داده های ایستگاههای دبی سنجی گلخندان, محمد تقی بیک, حصار و حاتم قلعه از شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی و داده های پیش بینی آینده مدل های گردش عمومی جو (شامل GFDL, IPSL, MIROC و NCAR) در دوره 2100-1961 از شبکه تغییر اقلیم کانادا اخذ گردیدند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در سه دوره 2040-2011, 2070-2041 و 2100-2071 بارش حوضه به ترتیب به میزان 20.2, 23.7, 25.9 درصد کاهش و دما به ترتیب 0.95, 2.01 و 3.8 درجه سلسیوس افزایش می یابد. در بین چهار ایستگاه بیشترین کاهش دبی در ایستگاه گلخندان رخ خواهد داد. میانگین کاهش دبی در سه دوره آتی به ترتیب 12, 13.9 و 15.7 درصد خواهد بود. تحت این شرایط میانگین دبی در ایستگاههای دبی سنجی گلخندان, محمد تقی بیک, حصار و حاتم قلعه با 0.14, 0.3, 0.18 و 0.72 مترمکعب در ثانیه کاهش یافته که به ترتیب به 0.48, 3.59, 1.35 و 4.77 مترمکعب در ثانیه خواهد رسید.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID