مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: زیست شناسی
سال:1388 | دوره:4 | شماره:3
صفحه شروع:19 | صفحه پایان:29

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

167

دانلود:

136

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی توان دگرآسیبی اندام های هوایی و ریشه گیاه کلزا (.Brassica napus L) بر جوانه زنی و رویش علف هرز یولاف وحشی (Avena fatua L.)

صفحات

 صفحه شروع 19 | صفحه پایان 29

چکیده

 گیاهان همواره در معرض بسیاری از تنش های زیستی و غیر زیستی قرار دارند. دگرآسیبی یکی از تنش های زیستی می باشد که به عنوان یکی از دشواری های کشاورزی مطرح بوده است, ولی امروزه شواهد موجود بیانگر نقش مفید این پدیده در مدیریت علف های هرز در اکوسیستم های مختلف زراعی است. یولاف یکی از علف های هرز جدی اکثر مزارع کشاورزی مانند کلزا است. به منظور بررسی اثر بازدارندگی ترکیبات دگرآسیب اندام های هوایی و ریشه کلزا بر کنترل علف هرز یولاف وحشی دو آزمایش جداگانه جوانه زنی و گلدانی به انجام رسید. آزمایش جوانه زنی بصورت کاملا تصادفی در قالب فاکتوریل با چهار تکرار در شرایط بهینه (16 ساعت نور و دمای 25 درجه) در ژرمیناتور صورت گرفت, در این آزمایش عوامل مورد بررسی شامل نوع اندام گیاه کلزا (هوایی و ریشه) و غلظت های مختلف (0, 20, 40, 60 و 80 %) عصاره های آبی اندام های مختلف کلزا بودند. روزانه وضعیت جوانه ها بررسی و پس از هفت روز درصد و سرعت جوانه زنی, طول ساقه چه و طول ریشه چه دانه رست ها یولاف وحشی اندازه گیری شدند. نتایج آماری داده ها نشان داد که همه ویژگیهای جوانه زنی یولاف وحشی, خصوصا طول ریشه چه در همه غلظت های عصاره های آبی کلزا کاهش یافت. همچنین در غلظت  %80عصاره اندام هوایی جوانه زنی بذر به صفر تنزل یافت. طرح آزمایش گلدانی نیز بصورت آزمایش جوانه زنی ولی در سه تکرار و در شرایط گلخانه ای انجام شد. عوامل مورد بررسی در آزمایش گلدانی شامل نوع اندام گیاه کلزا (هوایی و ریشه) و مقادیر مختلف (0, 5, 10, 15 gkg1-soil)  پودر اندام کلزا در خاک گلدان بودند. بعد از شش هفته برخی ویژگی ها شامل درصد و سرعت سبز شدن, وزن خشک ریشه و اندام هوایی اندازه گیری شدند. نتایج آماری داده ها نشان داد که با افزایش میزان پودر اندام هوایی و ریشه کلزا به خاک گلدان ها شاخص های درصد سبز شدن, وزن خشک اندام هوایی شدیدا کاهش یافت. بطوریکه کمترین درصد و سرعت سبز شدن بذور در مقدار 15 گرم پودر اندام هوایی کلزا مشاهده شد. در مجموع اثر بازدارندگی بخش هوایی کلزا بر درصد و سرعت جوانه زنی در پتری دیش و گلدان بیش از اثر بخش ریشه گیاه کلزا بود, در حالیکه درجه بازدارندگی بخش ریشه کلزا بر دیگر شاخص های اندازه گیری شده در آزمایش گلدان بیش از اندام هوایی بود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.