مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,972

دانلود:

273

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر دیازینون بر پارامترهای رشد در گیاه Aegilops columnaris Zhuk

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 8

چکیده

دیازینون یکی از آفت کش های ارگانوفسفره است که بیش از 40 سال به طور گسترده در کشاورزی استفاده می شود. این آفت کش به آسانی با آبشویی به آب های سطحی راه یافته و درخاک و جانداران انباشته می گردد و به این ترتیب می تواند بر اکوسیستم تاثیر گذارد. در این پژوهش بررسی تاثیر دیازینون بر پارامترهای رشد در گونه ای از دُم عقربی (Aegilops columnaris Zhuk) مطالعه شد. پنج تیمار شامل 1. کنترل, 2. یک بار اسپری 0.01 دیازینون, 3. دو بار اسپری 0.01 دیازینون, 4. یک بار اسپری 0.001 دیازینون, 5.. دو بار اسپری 0.001 دیازینون آماده گردید. ده بذر دُم عقربی در هر گلدان برای هر تیمار کاشته شد و هر تیمار 10 بار تکرار گردید. پس از گذشت دو هفته در شرایط یکسان در اتاق کشت همه گلدان ها غیر از کنترل با دیازینون اسپری شدند. پس از گذشت سه هفته تیمارهای 3 و 5 مجددا دیازینون دریافت نمودند. سپس 16 پارامتر رشد در همه گیاهان کنترل و تحت تیمار اندازه گیری و محاسبه گردید. داده ها با استفاده از نرم افزارهای EXCEL و SPSS (ضریب همبستگی در0.05) آنالیز شدند. نتایج نشان داد که اگر چه استفاده از دیازینون می تواند در دفع آفات موثر بوده و محصول را از آسیب حفظ نماید اما سبب کاهش وزن خشک کل, طول ریشه, کلروفیل و فتوسنتز در نمونه های تحت تیمار دیازینون نسبت به کنترل می شود. همچنین پارامترهای وزن خشک کل با طول ریشه و کلروفیل با فتوسنتز دارای همبستگی معنی دار (P<0.05) هستند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  سعادتمند، سارا، نوری، میترا، زرنگارپور، حسینعلی، نژادستاری، طاهر، فلاحیان، فتح اله، و برجسته، عاطفه. (1388). بررسی تاثیر دیازینون بر پارامترهای رشد در گیاه Aegilops columnaris Zhuk. زیست شناسی، 4(2)، 1-8. SID. https://sid.ir/paper/141017/fa

  Vancouver: کپی

  سعادتمند سارا، نوری میترا، زرنگارپور حسینعلی، نژادستاری طاهر، فلاحیان فتح اله، برجسته عاطفه. بررسی تاثیر دیازینون بر پارامترهای رشد در گیاه Aegilops columnaris Zhuk. زیست شناسی[Internet]. 1388؛4(2):1-8. Available from: https://sid.ir/paper/141017/fa

  IEEE: کپی

  سارا سعادتمند، میترا نوری، حسینعلی زرنگارپور، طاهر نژادستاری، فتح اله فلاحیان، و عاطفه برجسته، “بررسی تاثیر دیازینون بر پارامترهای رشد در گیاه Aegilops columnaris Zhuk،” زیست شناسی، vol. 4، no. 2، pp. 1–8، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/141017/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی