Start: 2/2/2023 11:29:36 AMEnd: 2/2/2023 11:29:37 AM >> 708

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,648

دانلود:

337

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نظریه قیاس ارسطویی از دیدگاه لوکاسیه ویچ

نویسندگان

حیدری داوود

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 29

چکیده

 منطق ارسطو در دوران جدید با مخالفت های بسیاری مواجه بوده است و برخی نیز بر آن بودند که با وجود نظریه مجموعه ها و منطق محمولات, دیگر نیازی به منطق ارسطو نیست. اما گستره تحقیقاتی که منطقدانان غربی در چند دهه اخیر در زمینه منطق ارسطو به عمل آورده اند, نشان می دهد که این منطق هنوز هم زنده و قابل اعتنا است. در میان مطالعات انجام گرفته درباره منطق ارسطو, دو رویکرد را می توان از یکدیگر متمایز ساخت. در یک رویکرد, قیاس ارسطویی به عنوان یک دستگاه استنتاج طبیعی (Natural deduction system) صورتبندی می شود. کرکران (John Corcoran) و اسمیلی (Timothy Smiley) از این رویکرد دفاع می کنند. در رویکرد دوم, نظریه قیاس ارسطو با نگرش اصل موضوعی (Axiomatic system) سامان می یابد. چهره برجسته این رویکرد منطق دان مشهور لهستانی, لوکاسیه ویچ (Jan Lukasiewicz) است. در این مقاله به معرفی دستگاه اصل موضوعی منطق ارسطو از نگاه لوکاسیه ویچ پرداخته شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی