مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

673

دانلود:

213

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

روایت شناسی داستان های کوتاه محمدعلی جمال زاده

صفحات

 صفحه شروع 135 | صفحه پایان 161

چکیده

 ادبیات داستانی ایران با سید محمدعلی جمال زاده پای در دوران جدیدی گذاشت. داستان های مجموعه «یکی بود و یکی نبود» با نمونه های مشابه و پیشین خود تفاوت های بسیاری در شخصیت پردازی, شیوه های روایی و زبان داشت. هرچند جمال زاده داستان های بلندی نیز نوشته اما توانایی وی بیشتر در داستان کوتاه نمود یافته است. جمال زاده داستان کوتاه نویسی را گامی پیش تر از دهخدا برد. از این روی بیشتر جستارهایی که در مورد داستان های کوتاه جمال زاده به نگارش در آمده بر مضمون و محتوای آنها متمرکز شده است.جمال زاده بیش از سبک و ساختار داستان به موضوع و مضمون آن توجه داشت و به همین جهت کمتر محققی به مباحث منسجم پیرامون امکانات روایی در داستان های کوتاه جمال زاده پرداخته است. در نوشته پیش رو ابتدا به صورت اجمالی, جمال زاده و آثار او را معرفی کرده و سپس بحثی کوتاه را درباره «روایت شناسی» آورده ایم. بخش اصلی این مقاله نیز به روایت شناسی داستان های کوتاه محمدعلی جمال زاده در ساحت های «طرح و پیرنگ», «شخصیت و شخصیت پردازی», «زاویه دید», «شگردهای روایت», «نحوه آغاز و انجام» و «زبان» اختصاص دارد.مدعای مهم مقاله حاضر آن است که داستان های کوتاه جمال زاده در مرز میان «سنت و نوگرایی» شکل گرفته است. جمال زاده در ادامه نویسندگی اش گرفتار تکرار شد و از شتاب نخستین خود در مسیر «نوآوری» باز ماند.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی