مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,297

دانلود:

718

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر سرمایه انسانی بر تشخیص فرصت های کارآفرینانه (مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری اقبال شهر یزد)

صفحات

 صفحه شروع 83 | صفحه پایان 104

چکیده

 پژوهش حاضر در سال 1391 با هدف شناسایی تاثیر سرمایه انسانی بر تشخیص فرصت های کارآفرینانه در شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری اقبال شهر یزد, انجام گرفت. روش پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی, از حیث روش به دست آوردن داده ها از نوع توصیفی ـ همبستگی و از نظر نوع داده های گردآوری شده که از طریق پرسش نامه به دست آمده اند, از نوع کمی است. هفتادوپنج نفر از مدیران شرکت های دانش بنیان, جامعه آماری پژوهش را تشکیل داده اند که با توجه به شمار اندک جامعه آماری, برای درنظر گرفتن حجم نمونه از روش سرشماری استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده نرم افزار Smart PLS 2 در دو بخش مدل اندازه گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. در بخش مدل, اندازه گیری ویژگی های فنی پرسش نامه شامل پایایی, روایی همگرا و روایی واگرا مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات لازم اعمال شد و در بخش ساختاری, ضرایب ساختاری مدل برای بررسی فرضیه های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از تاثیر مثبت و معناداری سرمایه انسانی بر تشخیص فرصت های کارآفرینانه در شرکت های دانش بنیان است. بنابراین برای تشخیص فرصت های کارآفرینانه, باید روی سرمایه های انسانی سازمان تمرکزکرده و برای بهبود آنها گام برداشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  طالبی، کامبیز، و دهقان نجم آبادی، عامر. (1392). تاثیر سرمایه انسانی بر تشخیص فرصت های کارآفرینانه (مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری اقبال شهر یزد). مدیریت بازرگانی، 5(3)، 83-104. SID. https://sid.ir/paper/140275/fa

  Vancouver: کپی

  طالبی کامبیز، دهقان نجم آبادی عامر. تاثیر سرمایه انسانی بر تشخیص فرصت های کارآفرینانه (مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری اقبال شهر یزد). مدیریت بازرگانی[Internet]. 1392؛5(3):83-104. Available from: https://sid.ir/paper/140275/fa

  IEEE: کپی

  کامبیز طالبی، و عامر دهقان نجم آبادی، “تاثیر سرمایه انسانی بر تشخیص فرصت های کارآفرینانه (مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری اقبال شهر یزد)،” مدیریت بازرگانی، vol. 5، no. 3، pp. 83–104، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/140275/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی