مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,159

دانلود:

298

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تطابق خدمات بازاریابی سازمان توسعه تجارت ایران با انتظارات صادرکنندگان

صفحات

 صفحه شروع 119 | صفحه پایان 134

چکیده

 امروزه رویکرد توسعه صادرات به عنوان یک اصل پذیرفته شده در عرصه تجارت خارجی کشور ما شناخته شده و تسهیل تجارت در برنامه های توسعه و سیاستگذاری ها مورد توجه مسوولین قرار گرفته است. از آنجا که سیاستگذاری, حمایت و پشتیبانی, بسترسازی و ایجاد تسهیلات و زیرساخت های ضروری ماموریت های سازمان توسعه تجارت ایران معرفی شده است, در این تحقیق خدمات بازاریابی ارائه شده توسط سازمان مذکور در چند سال گذشته مورد بررسی قرارگرفته تا شناخت بهتری از انتظارات صادرکنندگان حاصل گردد. خدمات بازاریابی در این تحقیق در چهار دسته خدمات اطلاعاتی (اطلاعات تجاری), خدمات آموزشی در زمینه بازاریابی و بازرگانی, خدمات تبلیغات تجاری و خدمات ترویجی مورد توجه قرار گرفت. فرضیه اول مبنی بر وجود تفاوت معنادار بین وضعیت موجود و مورد انتظار صادرکنندگان از انواع خدمات بازاریابی ارایه و انواع خدمات بازاریابی نیز در چهار فرضیه فرعی ارایه گردید. پرسشنامه بر طبق نمونه گیری تصادفی ساده در اختیار شرکت های دارای صادرات در چندسال گذشته قرار گرفت. بر طبق نتایج تحلیل آماری همگی فرضیات با استفاده از آزمون T استیودنت تایید شدند. همچنین اولویت بندی خدمات بازاریابی جهت ارایه راهکارهای بهبود بر اساس میزان شکاف عبارتند از: خدمات اطلاعاتی, خدمات ترویجی, خدمات تبلیغات تجاری و خدمات آموزشی در زمینه بازاریابی و بازرگانی.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  فرهنگی، علی اکبر، و لطفی، علی. (1388). بررسی تطابق خدمات بازاریابی سازمان توسعه تجارت ایران با انتظارات صادرکنندگان. مدیریت بازرگانی، 1(2)، 119-134. SID. https://sid.ir/paper/140190/fa

  Vancouver: کپی

  فرهنگی علی اکبر، لطفی علی. بررسی تطابق خدمات بازاریابی سازمان توسعه تجارت ایران با انتظارات صادرکنندگان. مدیریت بازرگانی[Internet]. 1388؛1(2):119-134. Available from: https://sid.ir/paper/140190/fa

  IEEE: کپی

  علی اکبر فرهنگی، و علی لطفی، “بررسی تطابق خدمات بازاریابی سازمان توسعه تجارت ایران با انتظارات صادرکنندگان،” مدیریت بازرگانی، vol. 1، no. 2، pp. 119–134، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/140190/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

  طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی