مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی (زبان و ادبیات فارسی) | سال:1396 | دوره:13 | شماره:48 | صفحه شروع:129 | صفحه پایان:158

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

175

دانلود:

147

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نمادپردازی عرفانی در قصیده «بکائیه إلی حافظ الشیرازی» سروده عبدالوهاب البیاتی با نگاهی به تاثیر پذیری از حافظ

صفحات

 صفحه شروع 129 | صفحه پایان 158

چکیده

 گنجایش میراث عرفانی برای بیان حقایق به صورت رمزی و غیرمستقیم سبب شده است تا شاعران به سوی الهام گرفتن از این میراث سوق داده شوند. جستار پیش رو بر آن است تا به بررسی این مهم در سروده «بکائیه إلی حافظ الشیرازی» از «عبدالوهاب البیاتی» بپردازد و به تطبیق نمادهای عرفانی به کار رفته در آن با نمادهای شعر عرفانی حافظ اهتمام ورزد. نگارندگان این پژوهش را با تکیه بر اصول مکتب فرانسوی ادبیات تطبیقی و با شیوه توصیفی تحلیلی انجام داده و به این نتیجه دست یافته اند که بیاتی برخی از نمادهای عرفانی شعر حافظ مانند قدح, خمر, غزال, قفس, میکده و ... را برای بیان مقاصد خود به کار برده است. هر دو شاعر طبیعت را فضائی مناسب برای تامل و اندیشه در ذات باری تعالی یافته و رمزهای خود را از میان عناصر آن برگزیده اند. به دیگر بیان, بیاتی و حافظ این نمادها را نه در معنای حقیقی که در معنای مجازی و استعاری به کار بسته اند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID