مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله بیوتکنولوژی ایران
سال:1389 | دوره:9 | شماره:1
صفحه شروع:11 | صفحه پایان:20

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

194

دانلود:

73

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی گوناگونی ارتفاعی ژنتیکی جمعیتهای راش (Fagus orientalis Lipsky) در ایران

صفحات

 صفحه شروع 11 | صفحه پایان 20

چکیده

 تنوع و تمایز ژنتیکی میان جمعیت های راش (Fagus orientalis Lipsky) در دو شیب ارتفاعی در جنگل های خزری بوسیله میکروساتلایت های هسته ای (nSSRs) و 16 لوکوس آنزیمی مختلف بررسی گردید. هر دو سیستم مارکری تنوع ژنتیکی بالایی در جمعیت های طبیعی راش نشان دادند. میزان تنوع ژنتیکی حاصل از برآورد هتروزیگوزیتی مورد انتظار 0.65 برای میکروساتلایت های هسته ای و 0.19 برای آنزیم ها بود. گوناگونی ژنتیکی حاصل از هر دو مارکر هیچ ساختار ژنتیکی خاصی را در طول شیب های ارتفاعی دو منطقه مورد مطالعه نشان ندادند. گوناگونی ژنتیکی در بین جمعیت های هر منطقه کمتر از گوناگونی ژنتیکی میان مناطق بود. نتایج مطالعه تمایز و آنالیز واریانس ملکولی (AMOVA), تمایز ژنتیکی کمی را میان جمعیت ها نشان دادند. بطوریکه به ترتیب فقط 1% و 5% از گوناگونی ژنتیکی محاسبه شده بوسیله داده های nSSR و آنزیمی در میان جمعیت ها وجود دارند. نتایج حاصل از آزمون های منتل نیز هیچگونه همبستگی معنی داری بین فاصله های ژنتیکی و جغرافیایی جمعیتهای مورد مطالعه نشان ندادند. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که تمایز ژنتیکی نسبتا کم میان جمعیتهای راش در اتفاعات مختلف, در اثر عوامل اکولوژیکی بوجود نیامده است. چنین الگویی پیشنهاد می کند که میزان جریان ژن در بین جمعیت های ارتفاعات مختلف هر منطقه بیش از جریان ژن در بین مناطق مختلف است؛ فرایندی که سازگاری به ارتفاعات مختلف را مورد سوال قرار می دهد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.