مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

60

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تولید پیوسته پلی گالاکتوروناز بوسیله آسپرژیلوس آواموری با استفاده از آرد گندم درتخمیر کشت سطحی

صفحات

 صفحه شروع 50 | صفحه پایان 55

چکیده

 در این مقاله تولید پیوسته اندوپلی گالاکتوروناز و اگزوپلی گالاکتورونار از یک نمونه قارچی آسپرژیلوس آواموری در بیورآکتور کشت سطحی مورد بررسی قرار گرفته است. تخمیر کشت سطحی معمولا به روش ناپیوسته انجام شده است. آرد گندم به عنوان یک سوبسترای مناسب برای رشد قارچ و تولید پلی گالاکتوروناز در تخمیر کشت سطحی عمل کرد. شروع تخمیر به صورت ناپیوسته بود تا محیط کشت بوسیله لایه ای از میکروارگانیسم پوشیده شود و پس از آن, روش ناپیوسته به صورت ورود خوراک تازه به بیورآکتور به روش پیوسته تغییر پیدا کرد. این فرایند به مدت 31 روز ادامه داشت و تولید پکتیناز تحت غلظت های مختلف آرد گندم و همچنین زمان های ماند متفاوت بررسی شد. مشاهدات نشان دادند که ضخامت لایه میکروارگانیسم روی سطح بعد از حدود یک هفته ثابت شد اما تولید پلی گالاکتورونازها در آزمایش به صورت مداوم ادامه داشت. بالاترین مقدار فعالیت اگزوپلی گالاکتوروناز 1.2U/ml مشاهده شد و تحت همین شرایط فعالیت اندوپلی گالاکتوروناز حدود 0.014U/ml شد. سپس سیستمی مشابه برای بررسی اثر برگشت محیط کشت بر روی تولید پلی گالاکتورونازها استفاده شد. با کاهش زمان ماند تا 12 ساعت فعالیت های اگزوواندوپلی گالاکتوروناز نیز کاهش یافت. با کاهش زمان ماند از 24 به 12 ساعت تقریبا غلظت آنزیم در خروجی بیورآکتور تقریبا نصف شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.