مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

14,143

دانلود:

3,749

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اصول شناخت و روش تحقیق (با نگاهی به مطالعات تاریخی)

صفحات

 صفحه شروع 241 | صفحه پایان 266

چکیده

 انسان دانش خود را از هستی به دو طریق کسب می کند: استنتاج منطقی و تجربه عملی, و تحقیق تلاشی آگاهانه و سیستماتیک برای دستیابی به حقیقت هستی است. حقیقت هیچگاه نمی تواند به طور کامل بیان شود و ما همواره به تقریبی از آن دسترسی داریم. پارادایم ها واسطه بین انسان و حقایق هستی هستند. انسان به واسطه پارادایم هاست که جهان را می بیند و آن را برای خود تعریف می کند. پاردایم ها مبنای برداشت ها و اقدام های انسان هستند.در یک فعالیت تحقیقاتی باید قبل از هر چیز, پارادایم مناسب موضوع تحقیق مشخص و بدینوسیله بین مبانی فلسفی و متدولوژی تحقیق, سازگاری ایجاد شود. در غیر این صورت (چنانچه موضوع تحقیق در بستر یک رویکرد فلسفی تعریف و کار تحقیق با ابزار رویکردهای دیگر انجام شود), تحقیق دچار ناسازگاری خواهد شد. در این مقاله اصول فلسفی و روش های تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است و طی آن پارادایم های مختلف تحقیق از دید معرفت شناسی, هستی شناسی و همچنین روش شناسی ارائه و با یکدیگر مقایسه می شوند. منظور اصلی مقاله این است که محقق را متوجه مبانی و اصول فلسفی تحقیق ساخته و شناخت عمیق تری از رویکردهای تحقیق و چگونگی گزینش آنها را فراهم سازد. بدون این شناخت, کار تحقیق ممکن است به یک فرآیند سطحی و شکلی از به کارگیری ابزار تحقیق تنزل یابد.  

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  علی احمدی، علیرضا، و غفاریان، وفا. (1382). اصول شناخت و روش تحقیق (با نگاهی به مطالعات تاریخی) . علوم انسانی الزهرا، 13(46-47)، 241-266. SID. https://sid.ir/paper/13926/fa

  Vancouver: کپی

  علی احمدی علیرضا، غفاریان وفا. اصول شناخت و روش تحقیق (با نگاهی به مطالعات تاریخی) . علوم انسانی الزهرا[Internet]. 1382؛13(46-47):241-266. Available from: https://sid.ir/paper/13926/fa

  IEEE: کپی

  علیرضا علی احمدی، و وفا غفاریان، “اصول شناخت و روش تحقیق (با نگاهی به مطالعات تاریخی) ،” علوم انسانی الزهرا، vol. 13، no. 46-47، pp. 241–266، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/13926/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی