مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,083

دانلود:

251

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی پاره ای از ویژگی های شخصیتی، خانوادگی و آموزشی دانش آموزان نمازگزار پسر دوره راهنمایی منطقه جی شهر اصفهان

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 12

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

  در این پژوهش ویژگی های شخصیتی و خانوادگی دانش آموزان مدارس راهنمایی پسرانه منطقه جی شهر اصفهان که گرایش به نماز دارند مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق رابطه میزان اعتماد به نفس، کنترل درونی و هیجان خواهی با گرایش به نماز مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه تحقیق شامل کلیّه دانش آموزان پایه اوّل تا سوّم راهنمایی پسرانه منطقه جی در سال تحصیلی 80-79 می باشد که نمونه آماری به صورت تصادفی چند مرحله ای به تعداد 140 نفر از جامعه آماری مورد نظر انتخاب گردیده اند. تحقیق حاضر به روش توصیفی- پیمایشی انجام شده است و از روش آماری تحلیل واریانس، آزمون Z، آزمون t و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده است. بنا بر یافته های این تحقیق دانش آموزانی که گرایش به نماز دارند، از میزان اعتماد به نفس و کنترل درونی بالا و هیجان خواهی کمی برخوردارند.  

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

احمدی، غلامرضا، و امیری، سیدمحمدرضا. (1381). بررسی پاره ای از ویژگی های شخصیتی, خانوادگی و آموزشی دانش آموزان نمازگزار پسر دوره راهنمایی منطقه جی شهر اصفهان. علوم انسانی الزهرا، 12(42)، 1-12. SID. https://sid.ir/paper/13891/fa

Vancouver: کپی

احمدی غلامرضا، امیری سیدمحمدرضا. بررسی پاره ای از ویژگی های شخصیتی, خانوادگی و آموزشی دانش آموزان نمازگزار پسر دوره راهنمایی منطقه جی شهر اصفهان. علوم انسانی الزهرا[Internet]. 1381؛12(42):1-12. Available from: https://sid.ir/paper/13891/fa

IEEE: کپی

غلامرضا احمدی، و سیدمحمدرضا امیری، “بررسی پاره ای از ویژگی های شخصیتی, خانوادگی و آموزشی دانش آموزان نمازگزار پسر دوره راهنمایی منطقه جی شهر اصفهان،” علوم انسانی الزهرا، vol. 12، no. 42، pp. 1–12، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/13891/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی