video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

254

دانلود:

51

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیش بینی بارش پاییزه و زمستانه نیمه غربی ایران، با استفاده از SST مدیترانه در فصول تابستان و پاییز

صفحات

 صفحه شروع 47 | صفحه پایان 62

چکیده

 کشور ما به دلیل واقع شدن در همسایگی منابع رطوبتی فراوان دریای مدیترانه در غرب, خلیج فارس و دریای عمان مناطق رطوبتی یاد SST در جنوب, دریای خزر در شمال, دریای سیاه و اقیانوس هند تاثیرپذیری نسبتا زیادی از شده دارد . لذا بررسی و مطالعه این تاثیرها بر مقدار بارش های کشور, نقش اساسی در شناخت نوسان های بارش و پیش بینی مقادیر بارش آن دارد. از آنجا که خشکسالی و سیل خسارات زیادی به جوامع و بخش های مختلف اقتصادی در ایران وارد می کند, لذا پیش بینی بارش دارای نقش اساسی در مدیریت بهینه منابع آب و خاک, و نیز جایگزینی مدیریت ریسک به جای مدیریت بحران و توسعه پایدار کشور است. در این پژوهش میزان تاثیر فصلی بر  دمای سطح آب دریای مدیترانه(Mediterranean SST)  بر بارش های فصلی نیمه غربی ایران بررسی شده است. ابتدا دوره های گرم و سرد و پایه (شرایط معمولی دمای سطح آب مدیترانه) تعریف شد و سپس میانه آماری بارش و و در هر دوره با عناوین به ترتیبRw ,Rc , Rb محاسبه گردید و از مقادیر نسبت های Rc/Rw, Rb/Rc, Rb/Rw وRw/Rc  به منظور ارزیابی میزان تاثیر این شرایط بر بارش استفاده شد. نتایج نشان داد زمانی که در فصل پاییز  MedSSTسردتر از معمول باشد, بارش زمستانه منطقه مورد مطالعه افزایش می یابد ولی دمای گرم تر از معمول آن در فصل تابستان باعث افزایش بارش پاییزه می شود. همچنین بین نوسانات MedSST در فصل پاییز و بارش زمستانه ایستگاه های مورد مطالعه, همبستگی معنی دار منفی وجود دارد, ولی بین نوسانات MedSST در فصل تابستان و بارش پاییزه ایستگاه های مورد مطالعه همبستگی معنی دار مشاهده نشد؛ اما تمایل نسبتا مشخصی بین افزایش بارش پاییزه با دمای گرم مدیترانه ملاحظه میشود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی