مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,057

دانلود:

126

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پهنه بندی فرایندهای هوازدگی سنگ ها بر اساس مدل های پلتیر در شمال غرب ایران

صفحات

 صفحه شروع 35 | صفحه پایان 46

چکیده

 هوازدگی زمانی رخ می دهد که سنگ های سطحی زمین بر اثر فرایندهای فیزیکی, شیمیایی و یا بیولوژیکی شکسته می شوند و یا تغییر شکل می دهند. این عمل می تواند به وسیله باد, آب, اقلیم, عوامل گیاهی و جانوری صورت گیرد. این مطالعه بر اساس مدل های لویس پلتیر قرار دارد که در این مدل ها از دو متغیر متوسط دما و بارش سالانه استفاده شده است. پلتیر با استفاده از این دو متغیر هفت مدل را مشخص کرد که می توانند انواع مختلف پدیده های هوازدگی را توصیف کنند. از بین این مدل ها دو مدل مربوط به رژیم های هوازدگی و رژیم های مورفوژنتیکی در مورد شمال غرب ایران بررسی شد و رژیم های مربوط به هر ایستگاه از روی نمودارهای مربوط تعیین گردید. به منظور مطالعه و پهنه بندی وضعیت هوازدگی و مناطق ژئومورفولوژیکی در منطقه شمال غرب کشور داده های اقلیمی شامل میانگین بارش و دمای سالانه, 28 ایستگاه سینوپتیک که دارای داده و طول دوره آماری مناسب بودند, از سایت سازمان هواشناسی برگرفته شد و سپس در یک پایگاه داده در محیطGIS  ثبت گردید. بعد از بررسی روند دما و بارش در منطقه مورد مطالعه, رژیم های مربوط به هر ایستگاه از روی مدل های پلتیر تعیین شد و بعد از دادن ارزش ورنی به آنها در پایگاه داده ثبت گردید و سپس نقشه های مربوط در محیط Arc map تولید شدند. نتایج حاصل نشان داد که از نه وضعیت مورفوژنتیکی موجود در مدل پلتیر, پنج وضعیت در شرایط اقلیمی منطقه اتفاق می افتد, به طوری که بیشتر بخش های شمال غرب کشور در منطقه نیمه خشک قرار می گیرند. همچنین ایستگاه های واقع در سواحل جنوب غربی دریای خزر در استان گیلان و دامنه های غربی زاگرس در استان کردستان, رژیم معتدل و ساوان دارند. از نظر وضعیت هوازدگی نیز در بیشتر مناطق کوهستانی منطقه, هوازدگی ها بیشتر از نوع مکانیکی ضعیف و متوسط رخ می دهد, در صورتی که در برخی از ایستگاه های واقع در سواحل جنوب غربی دریای خزر و دامنه های غربی زاگرس در استان کردستان هوازدگی شیمیایی همراه با عمل یخبندان تا هوازدگی شیمیایی متوسط و شدید اتفاق می افتد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی