Start: 2/2/2023 10:44:23 AMEnd: 2/2/2023 10:44:23 AM >> 706

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

906

دانلود:

225

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

الگوهای روزانه گردش جو زمستانه تراز 500 هکتوپاسکال بر روی ایران و خاورمیانه

صفحات

 صفحه شروع 17 | صفحه پایان 34

چکیده

 برای شناسایی الگوهای روزانه گردش جوی تراز 500 هکتوپاسکال بر روی خاورمیانه و ایران در فصل زمستان (دسامبر تا مارس ), داده های میانگین روزانه ارتفاع ژئوپتانسیل این تراز برای دوره 1965-2000 از مرکز NCEP/NCAR دریافت گردید و مورد استفاده قرار گرفت. به کمک آرایه S تحلیل مولفه های اصلی  (PCA)خوشه بندی چند هسته ای تمامی روزهای مورد مطالعه به 12 گروه طبقه بندی شد و میانگین هر گروه به عنوان یک الگوی گردشی معرفی گردید. به طور کلی الگوهای گردشی به دست آمده را بر اساس جهت وزش بادهای غربی بر روی ایران می توان به سه دسته اصلی مداری, شمال غربی و جنوب غربی تقسیم کرد. در الگوهای مداری همیشه جهت جریان بادهای غربی بر روی ایران به صورت مداری و یا تقریبا مداری است, در حالی که در الگوهای جنوب غربی همواره یک ناوه در غرب ایران (از مدیترانه تا ایران) قرار دارد که جریان ها را به صورت نصف النهاری در می آورد و آنها را با جهت جنوب غربی تا غربی به روی ایران روانه می کند. تفاوت در محل, عمق و گسترش این ناوه باعث تفاوت الگوهای جنوب غربی از یکدیگر و تفاوت در میزان تاثیرگذاری آنها بر آب و هوای ایران می شوند. بررسی ارتباط میان الگوهای گردش جوی و بارش در سطح کشور نشان داد که برخی از الگوها با ایجاد جریان جنوب غربی و ریزش هوای مرطوب و ناپایدار بر روی ایران سهم زیادی در تولید بارش سالانه کشور دارند. در این گونه الگوها هر چه ناوه عمیق تر و به ایران نزدیک تر باشد, اثر آن بر اقلیم کشور بیشتر است و بارش بیشتری را در پهنه گسترده تری از ایران سبب می شود. عمیق شدن این ناوه باعث نصف النهاری شدن جهت جریان در این الگوها می شود و پتانسیل ایجاد بارش را در آنها افزایش می دهد. در مقابل, در جریانهای شمال غربی این ناوه جای خود را با پشته عوض می کند و این خود موجب ریزش هوای سرد عرض های شمالی و ایجاد هوای پایدار بر روی ایران می گردد. همچنین مشخص شد که برخی از الگوها در سرتاسر کشور موجبِ بارش می شوند و برخی دیگر تنها در بخش هایی از کشور. نتایج همچنین نشان از آن داشتند که توزیع فراوانی برخی از الگوها در همه ماه های مورد مطالعه تقریبا یکسان است, در حالی که برخی دیگر در ماههای خاصی بیشتر روی می دهند. بررسی روند تغییرات الگوها نیز نشان داد که بیشتر الگوها با هیچ گونه روند کاهشی و یا افزایشی معنی داری مواجه نبوده اند.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    استناددهی