مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهشهای جغرافیای طبیعی (پژوهش های جغرافیایی) | سال:1389 | دوره:42 | شماره:73 | صفحه شروع:111 | صفحه پایان:120

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

455

دانلود:

75

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی کاربرد روش مه پاشی و کاربرد توام آن با بخاری باغی در مبارزه با سرمازدگی بهاره

صفحات

 صفحه شروع 111 | صفحه پایان 120

چکیده

 به طور کلی دو روش برای حفاظت در مقابل سرمازدگی وجود دارد: فعال و غیرفعال. روش های غیرفعال, بایستی خیلی زودتر از زمان سرمازدگی انجام گیرند, چرا که این روش ها برای مقابله مستقیم با سرمازدگی نیستند, بلکه راه هایی برای اجتناب و دوری از یخبندان هستند. روش های فعال, راه های مبارزه با سرمازدگی اند که بلافاصله قبل از سرمایه زدگی یا در زمان سرمازدگی به کار گرفته می شوند و شامل بخاری های باغی, آبیاری بارانی, ماشین های باد و مانند اینها هستند. در این تحقیق سه روش مبارزه با سرما شامل: مه پاشی, بخاری و بخاری ـ مه پاش با تیمار شاهد مقایسه گردید. برای انجام این مقایسه ابتدا در داخل باغ بادامی به وسعت 20 هکتار سه کرت به ابعاد پنجاه در پنجاه متر انتخاب گردید و در داخل هر کرت یک پناهگاه چوبی مجهز به دمانگار و دماسنج های ماکزیمم و مینیمم قرار داده شد. فاصله ای معادل با پنجاه متر نیز بین کرت ها در نظر گرفته شد. کرت شاهد نیز به فاصله حدود 1000 متر دورتر از این کرت ها و در داخل باغ با شرایط مشابه کرت های تیمار قرار گرفت. به کمک ثبت آمار دما و تجزیه و تحلیل آنها به کمک آنالیز واریانس و مقایسه میانگین ها به کمک آزمون دانت, مشخص گردید که در بین تیمارها تنها تیمار بخاری ـ مه پاش تفاوت معنی داری را با شاهد در سطح 5 درصد نشان می دهد و این خود مبین این نکته است که کاربرد دستگاه مه پاش به تنهایی نتوانسته است نقش زیادی در افزایش دما داشته باشد, به طوری که در بهترین حالت تنها دما به میزان 0.6 درجه سانتی گراد افزایش یافته و به طور متوسط 0.3 درجه دمای هوا را افزایش داده است. بهترین نتیجه زمانی به دست می آید که دستگاه مه پاش در کنار بخاری استفاده شود, به نحوی که افزایش دما در این حالت به 1.8 درجه سانتی گراد نیز رسیده و به طور متوسط حدود  0.9درجه دمای هوا را افزایش داده است. به منظور کنترل نتایج دیدبانی های فنولوژیکی درصد خسارت سرما بر روی شکوفه ها انجام گرفت که نشان داد کاربرد مه پاش و بخاری در کنار هم بهترین نتیجه را در کاهش خسارت سرما داشته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID