video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,797

دانلود:

455

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی دقت مدل های رقومی ارتفاع (DEMs) حاصل از نقشه های توپوگرافی و مقایسه تطبیقی آن با DEM های ماهواره ای (مطالعه موردی: DEM های توپوگرافی و ASTER منطقه آبغه در خراسان رضوی)

صفحات

 صفحه شروع 71 | صفحه پایان 86

کلیدواژه

مدل های رقومی ارتفاع (DEMs)Q2

چکیده

 یکی از روش های تهیه رسترهای ارتفاعی, استفاده از نقشه های توپوگرافی کاغذی است. در ایران بسیاری از کاربران GIS با رقومی کردن نقشه های توپوگرافی 1:50000 سراسری به تهیه مدل های رقومی ارتفاع می پردازند, اما کمتر به میزان دقت و همچنین درجه اعتبار آنها در تحلیل های ناهمواری توجه می شود. در این مقاله دو هدف عمده دنبال شده است, نخست به ارزیابی میزان دقت این گونه رسترها با مقایسه شبکه های زه کشی مستخرج از رستر مبتنی بر نقشه توپوگرافی و شبکه زه کشی حاصل از تصاویر ماهواره ای پرداخته شده است و دوم درجه اعتبار آن در مقایسه با رستر نوع ASTER به عنوان یکی از پرطرفدارترین نوع داده های مورد استفاده در ژئومورفولوژی سنجیده شده است. در این راستا ابتدا نقشه زه کشی منطقه مورد مطالعه از تصاویر ماهواره ای IRSpan سال 1384 استخراج و به دلیل نزدیک بودن به زمین واقعی, معیار این ارزیابی در نظر گرفته شده است. سپس منحنی های تراز 20 متری از نقشه توپوگرافی 1:50000 منطقه رقومی و رستر ارتفاعی آن با اندازه های سلولی 10 و 30 متر ساخته شد. به کمک ابزار هیدرولوژی در نرم افزار ArcGIS, شبکه زه کشی رستری منطقه در دامنه های سلولی 25 تا 500 سلول برای کل حوضه آبریز و سپس واحدهای ژئومورفولوژی مختلف استخراج و خصوصیت های مورفومتری منطقه بر مبنای نقشه های به دست آمده مقایسه شدند. در آخرین مرحله شبکه زه کشی حاصل از DEM توپوگرافی با شبکه متناظر آن از DEM نوع ASTER مقایسه شدند.نتایج نشان داد که DEM های حاصل از نقشه های توپوگرافی در مقایسه با زمین واقعی, از خطاهای چشمگیری برخوردارند, اما در مقایسه با DEM های ماهواره ای درجه اعتبار مناسبی را ارائه می کنند.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

حسین زاده، سیدرضا، و نداف سنگانی، مهوش. (1392). ارزیابی دقت مدل های رقومی ارتفاع (DEMs) حاصل از نقشه های توپوگرافی و مقایسه تطبیقی آن با DEM های ماهواره ای (مطالعه موردی: DEM های توپوگرافی و ASTER منطقه آبغه در خراسان رضوی). پژوهشهای جغرافیای طبیعی (پژوهش های جغرافیایی)، 45(1 (83))، 71-86. SID. https://sid.ir/paper/138654/fa

Vancouver: کپی

حسین زاده سیدرضا، نداف سنگانی مهوش. ارزیابی دقت مدل های رقومی ارتفاع (DEMs) حاصل از نقشه های توپوگرافی و مقایسه تطبیقی آن با DEM های ماهواره ای (مطالعه موردی: DEM های توپوگرافی و ASTER منطقه آبغه در خراسان رضوی). پژوهشهای جغرافیای طبیعی (پژوهش های جغرافیایی)[Internet]. 1392؛45(1 (83)):71-86. Available from: https://sid.ir/paper/138654/fa

IEEE: کپی

سیدرضا حسین زاده، و مهوش نداف سنگانی، “ارزیابی دقت مدل های رقومی ارتفاع (DEMs) حاصل از نقشه های توپوگرافی و مقایسه تطبیقی آن با DEM های ماهواره ای (مطالعه موردی: DEM های توپوگرافی و ASTER منطقه آبغه در خراسان رضوی)،” پژوهشهای جغرافیای طبیعی (پژوهش های جغرافیایی)، vol. 45، no. 1 (83)، pp. 71–86، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/138654/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی