مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: سوخت و احتراق | سال:1391 | دوره:5 | شماره:1 | صفحه شروع:43 | صفحه پایان:53

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

336

دانلود:

96

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی آزمایشگاهی آلاینده های NOX و CO در محفظه احتراق ضربانی غیر پیش آمیخته

صفحات

 صفحه شروع 43 | صفحه پایان 53

چکیده

محفظه احتراق ضربانی دارای ساختاری ساده, هزینه کارکرد کم و قابل راه اندازی با انواع سوخت است. در این تحقیق, با ساخت محفظه احتراق ضربانی, به بررسی تجربی برخی از عوامل موثر بر آلاینده های NOX و CO و همچنین دمای شعله و فرکانس احتراق پرداخته شده است. دستگاه آزمایش به صورت غیر پیش آمیخته ساخته شده است. متغیرهای کلیدی آزمایش دبی جریان سوخت ورودی و طول لوله تخلیه هستند. نتایج حاصل از آزمایش ها نشان می دهد که با کاهش دبی سوخت, غلظت NOX و CO کاهش یافته و به کمترین مقدار خود به ترتیب 17 ppm و 65 ppm می رسند. این مقدار NOX, در مقایسه با مشعل های معمولی که در حدود 58 تا 138 ppm می باشد, بسیار مطلوب است. افزایش طول لوله تخلیه باعث کاهش غلظت آلاینده های NOX وCO  و همچنین سبب کاهش فرکانس احتراق می شود. مقایسه نتایج حاصل با نتایج سایر محققان مطابقت خوبی را نشان می دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID