مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: سوخت و احتراق | سال:1389 | دوره:3 | شماره:1 | صفحه شروع:1 | صفحه پایان:8

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

249

دانلود:

101

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عددی و آزمایشگاهی تاثیر موانع جریان بر افزایش بازده گرمایی بخاری گازی

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 8

چکیده

 در این مقاله نتایج تحقیق در مورد بهبود بازده گرمایی بخاری گازی دودکش دار ارایه شده است. با تعبیه موانع مناسب درون کوره و در مسیر جریان گازهای داغ خروجی, از خروج سریع گازهای حاصل از احتراق از طریق دودکش جلوگیری شده و زمان ماند گازهای داغ در داخل بخاری افزایش و به تبع آن بازده بخاری گازی بهبود می یابد. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار فلوئنت, جریان و انتقال گرمای گازهای حاصل از احتراق برای هندسه های مختلف پیشنهادی برای موانع جریان, شبیه سازی شده و تاثیر شکل موانع در بازده گرمایی بخاری بررسی شده است. مانع مناسب با بیشترین افزایش بازده گرمایی انتخاب شده و در نهایت با ساخت و انجام آزمون های آزمایشگاهی, نتایج حاصل از نرم افزار تایید شده است و در نهایت بازده بخاری گازی ساخت شرکت دونار خزر مدل 12000 از مقدار 76.2 به 83.9 درصد ارتقا داده شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID