مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

122

دانلود:

32

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه عددی شعله نفوذی جریان مخالف گاز طبیعی با رقیق سازی CO2

نویسندگان

خادم جواد | اسدی علی

صفحات

 صفحه شروع 17 | صفحه پایان 28

چکیده

 نظر به اینکه گاز طبیعی در بخش اعظم جهان صنعتی به یک منبع انرژی بسیار مهم تبدیل شده است, بررسی ساختار شعله و اثر آلاینده های آن بر محیط زیست امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در این مقاله, احتراق گاز طبیعی که ترکیبی از هیدروکربن هایی مانند CH4, C2H6, C3H8 و نیز گازهای N2, CO2, O2 و H2 است, با استفاده از مدل شعله نفوذی جریان مخالف, بررسی شده است. در این تحقیق, منحنی های دما, غلظت گونه ها و ترکیباتNOx  با استفاده از حل عددی به دست آمده و اثر رقیق کننده CO2 بر توزیع دما و نرخ تولید گونه ها بررسی شده است. با توجه به تکامل مناسب سازوکار GRI3.0 در مدل سازی احتراق گاز طبیعی, این سازوکار به عنوان سینتیک شیمیایی انتخاب شده است. افزایش رقیق ساز CO2 در سوخت باعث کاهش دمای بیشینه احتراق می شود که این به دلیل کاهش غلظت واکنش دهنده ها و در نتیجه کاهش نرخ واکنش کلی است. رقیق ساز CO2 همچنین بیشینه کسر مولی گونه های آلاینده C2H2 و NO را کاهش می دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی