مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: سوخت و احتراق
سال:1390 | دوره:4 | شماره:2
صفحه شروع:1 | صفحه پایان:15

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

217

دانلود:

86

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه عددی انتقال حرارت جریان گاز محترق در محفظه رانش موتور سوخت مایع

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 15

چکیده

 در این مقاله, انتقال حرارت جریان گاز محترق در محفظه رانش یک موتور سوخت مایع به صورت عددی مطالعه شده است. جریان گاز در محفظه, با در نظر گرفتن اثرات اصطکاک, انتقال حرارت جا به جایی به دیواره, تشعشع گازها و واکنش های شیمیایی غیرتعادلی به صورت شبه یک بعدی شبیه سازی شده و معادلات حاکم با یک روش عددی کاملا ضمنی حل شده است. از مدل شیمیایی هوا - هیدروژن بربس, که شامل 9 جزء و 18 واکنش مقدماتی نرخ محدود است, برای شبیه سازی فرآیند احتراق استفاده شده است. جریان سیال خنک کننده در کانال های خنک کاری و هدایت حرارتی در دیواره به صورت شبه یک بعدی مدل شده است. نتایج حاصل نشان می دهند که روش حل به کار گرفته شده به خوبی می تواند جریان گاز در محفظه را شبیه سازی و شار حرارتی عبوری از دیواره, دمای دیواره و افزایش دمای سیال خنک کننده را محاسبه کند. بر اساس این نتایج, در نزدیکی ناحیه گلوگاه, شار حرارتی عبوری از دیواره محفظه و دمای دیواره به بیشترین مقدار خود می رسند. همچنین, بیشترین شار حرارتی ناشی از تشعشع گازها در محفظه احتراق در حدود 30 درصد شار حرارتی کلی عبوری از دیواره است. مقادیر محاسباتی نشان می دهند که با احتساب واکنش های شیمیایی در محفظه بیشترین شار حرارتی کلی عبوری از دیواره 30 درصد, بیشترین دمای دیواره 7 درصد, میزان افزایش دما و افت فشار سیال خنک کننده در کانال های خنک کاری به ترتیب 29 درصد و 3 درصد, با نتایج عددی مرجع مورد مقایسه اختلاف دارند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.