مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش پرستاری | سال:1394 | دوره:10 | شماره:2 (پیاپی 37) | صفحه شروع:11 | صفحه پایان:21

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,543

دانلود:

155

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ملاقات در بخش های آی سی یو و باور پرستاران

صفحات

 صفحه شروع 11 | صفحه پایان 21

چکیده

 مقدمه: بستری شدن در بخش های مراقبت ویژه به عنوان یک بحران برای بیمار و خانواده بوده و موضوع ملاقات در این بخش ها از اساسی ترین مفاهیم در پیشبرد مراقبت همه جانبه و یکی از نیازهای اساسی آنها می باشد. علیرغم وجود مدارک مبتنی بر شواهد مبنی بر فوائد ملاقات, همچنان ممنوعیت ملاقات در بخشهای مراقبت ویژه ایران اعمال می شود و این موضوع همواره به عنوان موضوعی چالش بر انگیز بین پرستاران می باشد که در برخورد با پدیده ملاقات رفتارهای مختلفی از خود نشان می دهند. جهت ایجاد تغییر در سیاست ملاقات در بخش های مراقبت ویژه آگاهی از باور پرستاران حائز اهمیت است. هدف مطالعه حاضر, بررسی باور پرستاران درباره ملاقات آزاد در بخش های مراقبت ویژه بود.روش: این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بر روی 127 پرستار شاغل در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در شهر رشت در سال 1393 انجام شد. ابزار بررسی شامل فرم ثبت اطلاعات دموگرافیک جهت دستیابی به اطلاعات فردی اجتماعی پرستاران و پرسشنامه BAVIQ جهت بررسی باور پرستاران می باشد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار spss نسخه 21 و به کمک آزمون تی تک نمونه ای و آزمون دو جمله ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و (p<0.05) از نظر آماری, معنی دار تلقی شد.یافته ها: یافته ها نشان داد که به ترتیب 80.30 و 78.70% پرستاران به دلیل اختلال در برنامه ریزی و انجام مراقبتهای مستقیم پرستاری باور منفی تری نسبت به ملاقات آزاد دارند. اما 59.80% آنها معتقدند که ملاقات آزاد باعث کاهش اضطراب خانواده می شود (p<0.05).نتیجه گیری: اغلب پرستاران معتقدند که ملاقات آزاد به دلیل تاثیرات سوء روی بیمار و افزایش بار کاری خودشان, مفید نمی باشد و بنابراین, باور منفی نسبت به آن دارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID