مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش پرستاری | سال:1386 | دوره:2 | شماره:5-4 | صفحه شروع:51 | صفحه پایان:56

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

183

دانلود:

95

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نحوه به کارگیری روش های کنترل عفونت توسط کارکنان مراکز آندوسکوپی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات

 صفحه شروع 51 | صفحه پایان 56

چکیده

 مقدمه: عفونت های بیمارستانی یکی از بزرگ ترین معضلات بهداشتی درمانی جهان می باشد که سالانه دو میلیون نفر را درگیر می کند و هزینه ای بالغ بر 9 بیلیون دلار, علاوه بر هزینه های درمانی را شامل می شود. این مطالعه با هدف تعیین نحوه بکارگیری روش های کنترل عفونت توسط کارکنان مراکز آندوسکوپی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گردید.روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی - مقطعی است. در این تحقیق کلیه مراکز آندوسکوپی مجموعا 10 بیمارستان که شامل 54 پزشک, 27 پرسنل پرستاری و 14خدمه بود انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش شامل یک پرسشنامه مربوط به مشخصات فردی کارکنان بخش آندوسکوپی, 6 برگه مشاهده مربوط به مشخصه محلول های ضدعفونی کننده کف زمین و وسایل آندوسکوپ, مشخصه محیط فیزیکی بخش, نحوه گندزدایی محیط توسط خدمه بخش, فرآیند پاکسازی آندوسکوپ ها توسط پرسنل, فرآیند گندزدایی آندوسکوپ ها و روش محافظت پرسنل (پزشک, پرستار, بهیار) بود که توسط پژوهشگر و همکاران پژوهشگر با مراجعه به مراکز مشاهده و ثبت گردید. همچنین از دیگر ابزار گردآوری در این پژوهش کیت های آزمایشگاهی جهت انجام کشت از محل های گوشه اتاق, کف اتاق, لوله های آندوسکوپ و محلول های گندزدا جهت تعیین نوع میکروب ها بود که با مراجعه کارشناس آزمایشگاه به ده مرکز انجام و سریعا به آزمایشگاه بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) تحویل داه شد. اطلاعات جمع آوری شده توسط نرم افزار کامپیوتری SPSS و آمار توصیفی جهت دستیابی به اهداف پژوهش توصیف گردید.یافته ها: یافته های پژوهش در ارتباط با نحوه به کارگیری روش های ضد عفونی محیط فیزیکی در مراکز آندوسکوپی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران توسط خدمه بخش بیانگر آن است که 30% مطلوب, 50% نسبتا مطلوب و 20% نامطلوب بوده اند. نتایج در ارتباط با نحوه به کارگیری فرآیند پاکسازی آندوسکوپ ها در مراکز آندوسکوپی توسط پرسنل نشان می دهد, فقط یک بیمارستان (10%) در سطح مطلوب, 30% در سطح نسبتا مطلوب و 60% بیمارستان ها در سطح نامطلوب بوده اند. در ارتباط با نحوه به کارگیری ضد عفونی یا استریلیزاسیون آندوسکوپ های مراکز آندوسکوپی توسط پرسنل پرستاری نتایج نشان می دهد 20% در سطح مطلوب, 70% در سطح نسبتا مطلوب و یک بیمارستان (10%) در سطح نامطلوب بوده اند. همچنین نتایج در ارتباط با نحوه به کارگیری روش های محافظتی توسط پرسنل شاغل در مراکز آندوسکوپی کلیه بیمارستان ها در سطح نامطلوب می باشند. در ارتباط با نوع میکرو ارگانیزم های موجود در محیط, تجهیزات و محلول ضد عفونی کننده تجهیزات آندوسکوپی مراکز آندوسکوپی نتایج نشان می دهد که بیشترین درصد (3.6%) رشد میکرو ارگانیزم های موجود در محیط بخش های آندوسکوپی مربوط به باسیلوس و کمترین درصد رشد میکروارگانیزم ها (1.8%) مربوط به سودوموناس و استافیلوکوک می باشد.نتیجه گیری: به طور کلی یافته های پژوهش نشان می دهد که نحوه به کارگیری روش های کنترل عفونت توسط کارکنان مراکز آندوسکوپی چندان مطلوب نیست و این امر می تواند موجب بروز بیماری های عفونی گردد, لذا جهت پیشگیری از گسترش عفونت های بیمارستانی در مراکز آندوسکوپی و با توجه به تاکید مکرر مقالات مختلف در این زمینه نظارت دقیق و ارزشیابی سالانه امری ضروری و واجب به نظر می رسد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID