مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

679

دانلود:

186

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

والتر بنیامین: اصالت زبان و نقش آن در نقد و نظریه ادبی-هنری

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 87

چکیده

 والتر بنیامین هرچند منسوب به مکتب فرانکفورت است, اما هم در مبانی تفکر و هم در مواجهه با مارکسیسم و سبک تاملات و سلوک زندگی, پدیده ای است متفرد. تاملات او درباره زبان, ترجمه, تاریخ و... بر جریان های فلسفی, هنری, نقد و نظریه بسیار موثر بوده است. به رغم نظر کسانی که تفکر او را فاقد انسجام و پیوستگی می دانند, دغدغه بنیادین بنیامین در نوشته هایش, تصویر «فقدان», «فاصله» و «گمشدگی» به قصد راهیابی به «رهایی و رستگاری» است. دو مضمون اصلی تفکر او, «فلسفه زبان» و «فلسفه تاریخ» است. «نظریه زبان» او به «نظریه ترجمه» و حوزه های دیگری چون معنا, تمثیل, تاویل, نقد ادبی, تراژدی, قصه و رمان راه یافت و بر همین مبنا او به نقد تاریخ باوری و فلسفه تحصلی روی آورد و از زبان شناسی, نشانه شناسی و نقد به معنای متعارف یا مسلط فاصله گرفت. این تحقیق می کوشد تا به کانون نظریه بنیامین, یعنی زبان و ترجمه, و به تبع آن به تاثیر آنها در عرصه های ادبی بپردازد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی