مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

624

دانلود:

198

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ساخت سببی در زبان تاتی

صفحات

 صفحه شروع 135 | صفحه پایان 160

چکیده

 سببی بودن یکی از موارد تقابل افعال به شمار می رود که به تقابل میان افعال سببی, غیرسببی و ناگذرا اشاره دارد. این ساخت ها از حیث ظرفیت معنایی با یکدیگر متفاوتاند و این تفاوت در ساخت نحوی آنها بازتاب یافته است. در مقاله حاضر انواع ساخت سببی در زبان تاتی بررسی شده و در سه گروه کلی سببی های تحلیلی, ساخت واژی و واژگانی تقسیم بندی شده اند. در ادامه با استفاده از استدلال های زبان شناسی نقش گرا نشان داده شده که سببی بودن یا نبودن در این زبان یک تقسیم بندی قطعی نیست, بلکه پیوستاری است که افعال براساس داشتن عامل به وجود آورنده رویداد و عمدی بودن عمل فعل, بر روی این پیوستار قرار می گیرند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  راسخ مهند، محمد، و ایزدی فر، راحله. (1392). بررسی ساخت سببی در زبان تاتی. ادب پژوهی، 7(25 )، 135-160. SID. https://sid.ir/paper/137759/fa

  Vancouver: کپی

  راسخ مهند محمد، ایزدی فر راحله. بررسی ساخت سببی در زبان تاتی. ادب پژوهی[Internet]. 1392؛7(25 ):135-160. Available from: https://sid.ir/paper/137759/fa

  IEEE: کپی

  محمد راسخ مهند، و راحله ایزدی فر، “بررسی ساخت سببی در زبان تاتی،” ادب پژوهی، vol. 7، no. 25 ، pp. 135–160، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/137759/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی