مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: ادب پژوهی | سال:1387 | دوره:1 | شماره:6 | صفحه شروع:31 | صفحه پایان:54

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

180

دانلود:

111

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

راویان شعر پارسی

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 54

چکیده

 از جمله سنتهای شعر پارسی که ریشه در ادبیات سامانی و شعر ستایشی و درباری دارد و حتی میتوان پیشینه آن را تا ادبیات پیش از اسلام و به ویژه آیین گوسانی پارتی نیز باز پس برد, روایت شعر است. در ادب عرب نیز روایت, پیشینه ای دراز دارد و یگانه راهی بوده است که یادگارهای ادبی اعراب را از دوره جاهلی به روزگار اسلامی رسانیده است. روایت در پارسی, خوانده شدن شعر بر زبان راویان خوش آوازی بوده است که از سوی شاعر, عهده دار گزارش سخن او بوده اند. در این مقاله پیشینه روایت شعر در ایران, زمینه های پیدایش آن, نامهای برجای مانده از راویان, کارکردهای آنان و سرانجام, دگرگونیهای راه یافته در مفهوم روایت بررسی شده است. در بخشی از مقاله نیز به پیشینه روایت در ادب عرب و پژوهش در سرچشمه روایت پارسی و پیوند آن با ادب عربی پرداخته شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID