Start: 2/7/2023 10:40:52 PMEnd: 2/7/2023 10:40:53 PM >> 867

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

226

دانلود:

153

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثربخشی آموزش راهبردهای دقیق خوانی بر درک مطلب، و اضطراب امتحان دانش آموزان

صفحات

 صفحه شروع 155 | صفحه پایان 173

چکیده

 در این مطالعه, به بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای دقیق خوانی بر درک مطلب و اضطراب امتحان دانش آموزان پرداخته شده است. روش پژوهش, از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری پژوهش دانش آموزان دختر منطقه ی 5 تهران بودند که در سال تحصیلی 96-1395 در پایه ی هشتم تحصیل می کردند و با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و به روش تصادفی در 2 گروه آزمایش و 2 گروه کنترل (مجموعاً چهار گروه) جایگزین شدند. در پیش آزمون و پس آزمون آزمودنی ها, با استفاده از آزمون محقق ساختة درک مطلب و پرسشنامه ی اضطراب امتحان فریدبن(1997) مورد ارزیابی قرار گرفتند. به گروه های آزمایشی در 8 جلسه فنون اساسی دقیق خوانی آموزش داده شد. در حالی که, در این مدت, گروه های کنترل این آموزش ها را دریافت نکردند. نتایج پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد که در نتیجه ی آموزش دقیق خوانی, اختلاف معنی دار در درک مطلب و اضطراب امتحان در گروه های آزمایش نسبت به گروه های کنترل در پیش آزمون و پس آزمون وجود دارد(05/0>P). بنابراین, آموزش دقیق خوانی می تواند نمرات درک مطلب را افزایش دهد و اثر کاهشی در میزان اضطراب امتحان دانش آموزان داشته باشد. به دلیل سودمند بودن دقیق خوانی, می توان از آن به عنوان یک روش مطالعه در مدارس استفاده کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی