مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش در نظام های آموزشی | سال:1389 | دوره:4 | شماره:9 | صفحه شروع:9 | صفحه پایان:26

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

449

دانلود:

161

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عوامل انگیزشی و نگرشی موثر در پیش بینی پیشرفت ریاضیات، به منظور تدوین یک مدل ساختاری برای دانش آموزان پایه دوم دبیرستان

صفحات

 صفحه شروع 9 | صفحه پایان 26

چکیده

 ریاضیات از درس های مهمی است که یادگیری آن می تواند در تمامی عرصه های زندگی تاثیرگذار باشد. این پژوهش با هدف تدوین مدلی برای تبیین و پیش بینی پیشرفت ریاضی بر اساس باورهای انگیزشی دانش آموزان انجام شده است. روش پژوهش, همبستگی از نوع پیش بینی است. پس از تهیه ابزار اندازه گیری و تعیین روایی و پایایی آن, از بین جامعه آماری پسران دانش آموز سال دوم دبیرستآن های دولتی تهران, نمونه ای به حجم 120 نفر دانش آموز به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد و پرسشنامه های مربوطه را تکمیل کردند. نمره ریاضی هر یک از دانش آموزان نیز به عنوان ملاک پیشرفت ریاضی اخذ گردید. داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزارspss  و لیزرل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. متغیرهای پژوهش توصیف شدند, مدل پیشنهادی بر اساس فرضیه های پژوهش به آزمون گذاشته شد. یافته های به دست آمده فرضیه اول را تایید کردند. بدین معنی که می توان برای پیش بینی پیشرفت ریاضی بر اساس عوامل فردی, آموزشگاهی و خانوادگی معادله رگرسیون را صورت بندی کرد و نشان داد که این عوامل سه گانه, روی هم 98 درصد از واریانس پیشرفت ریاضی را تبیین می کنند. برای آزمون فرضیه دوم از روش تحلیل مسیر استفاده شد و نتایج نشان داد که مدل پیشنهادی برازندگی ندارد. نتایج آزمون فرضیه سوم نشان داد که عوامل فردی 67 درصد, عوامل آموزشگاهی 61 درصد و عوامل خانوادگی 49 درصد در پیش بینی پیشرفت ریاضیات سهم دارند. نتایج آزمون فرضیه چهارم نشان داد که عوامل آموزشگاهی نسبت به عوامل خانوادگی واریانس بیشتری از پیشرفت ریاضی را تبیین می کنند, گرچه عوامل خانوادگی هم تاثیر معنی داری بر پیشرفت ریاضی دارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID