مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش در نظام های آموزشی | سال:1389 | دوره:4 | شماره:8 | صفحه شروع:9 | صفحه پایان:29

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,896

دانلود:

929

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه کمال گرایی والدین با سبک های فرزندپروری

صفحات

 صفحه شروع 9 | صفحه پایان 29

چکیده

 در این پژوهش, رابطه کمال گرایی پدران و مادران با سبک های فرزندپروری آنان مورد بررسی قرار گرفت. هدف پژوهش حاضر, بررسی رابطه ابعاد کمال گرایی خودمحور, دیگرمحور و جامعه محور با سبک های فرزندپروری شامل سبک های اقتداری, آمرانه و سهل گیر در نمونه ای از خانواده های ایرانی بود. تعداد 800 آزمودنی (400 پدر, 400 مادر) در این پژوهش شرکت کردند. از این افراد خواسته شد مقیاس کمال گرایی چند بعدی تهران TMPS)؛ بشارت, 1386) و پرسشنامه اقتدار والدینPAQ) ؛ بوری, 1991) را تکمیل کنند. برای تحلیل داده های پژوهش از شاخص ها و روش های آماری شامل فراوانی, درصد, میانگین, انحراف استاندارد, ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که ابعاد کمال گرایی با سبک های فرزندپروری رابطه دارد. از یافته های این پژوهش نتیجه گرفته می شود که ابعاد کمال گرایی والدین, ویژگی های مربوط به سبک های فرزندپروری آنان را تحت تاثیر قرار می دهد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID