مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش در نظام های آموزشی | سال:1389 | دوره:4 | شماره:8 | صفحه شروع:135 | صفحه پایان:154

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

793

دانلود:

344

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر دوره آموزشی مدیریت استرس، بر استرس شغلی و باورهای کارامدی معلمان

صفحات

 صفحه شروع 135 | صفحه پایان 154

چکیده

 پژوهش حاضر, بررسی تاثیر «دوره آموزشی مدیریت استرس» بر استرس شغلی و باورهای کارامدی معلمان است. روش پژوهش, شبه آزمایشی با اجرای پیش آزمون و پس آزمون است و جامعه آماری این پژوهش را معلمان زن مدارس ابتدایی غیرانتفاعی منطقه 6 تهران تشکیل می دهند. به روش نمونه گیری در دسترس, شش مدرسه شامل سه مدرسه پسرانه و سه مدرسه دخترانه انتخاب شد و پس از اجرای پیش آزمون, 40 نفر از معلمان که بالاترین استرس را گزارش کرده بودند, به صورت تصادفی در قالب گروه های آزمایش و گواه تقسیم شدند. محتوای دوره آموزشی, طی هشت جلسه آموزشی, شامل: برنامه های متنوع مدیریت زمان, شیوه های مقابله مستقیم و غیرمستقیم, جرات ورزی و مدیریت کلاس به گروه آزمایش آموزش داده شد. برای گردآوری اطلاعات پرسشنامه های استرس معلمان (کی ریاکو و ساتکلیف, 1978) و باورهای کارامدی معلم (تشانن موران و ولفولک هوی, 2001) در پیش آزمون و پس آزمون اجرا شد. یافته ها, نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری (MANCOVA) نشان داد که میزان استرس معلمان برخوردار از دوره آموزشی مدیریت استرس نسبت به گروه گواه در برخی مولفه ها کاهش پیدا کرده است. همچنین باورهای کارامدی معلمان در مدیریت کلاس ارتقا یافته بود اما در کارامدی راهبردهای آموزشی و کارامدی در درگیر کردن دانش آموزان تفاوت معنی داری بین گروه ها مشاهده نشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID