مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش در نظام های آموزشی
سال:1398 | دوره:13 | شماره:46
صفحه شروع:67 | صفحه پایان:78

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

148

دانلود:

98

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

چالش ها و نارسایی های پذیرش و کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

نویسنده

پارسامعین کوروش

صفحات

 صفحه شروع 67 | صفحه پایان 78

چکیده

 هدف از انجام این پژوهش بررسی چالش ها و نارسایی های پذیرش فناوری اطلاعات در ابعاد آموزشی, دانشجویی و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن بود. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر اجرا توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری روسا, معاونین و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد رودهن در سال 1395 که تعداد کل آن ها 420 نفر بود؛ شیوه نمونه گیری و تعداد نمونه ها از طریق تصادفی چندمرحله ای به تعداد 201 نفر انتخاب شدند. داده ها به روش تحلیل عاملی تأییدی تحلیل شدند. یافته ها بیانگر این بود که مؤلفه های احصا شده بر اساس نظر خبرگان مؤلفه های سودمندی درک شده و سهولت درک شده با داده های گردآوری شده برازش داشتند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.