مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,167

دانلود:

325

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

حذف رنگزا از پساب رنگی نساجی با استفاده از مخروط کاج

صفحات

 صفحه شروع 243 | صفحه پایان 251

چکیده

 در این تحقیق, از مخروط کاج برای جذب رنگزای اسیدی زرد 36 (AY36) و رنگزای اسیدی قرمز 73 (AR73) در محلول آبی استفاده شد. عامل های موثر بر حذف رنگزا مثل غلظت اولیه محلول رنگزا, pH, زمان تماس, نمک های معدنی و غلظت جاذب در دمای C°25 بررسی گردید. مطالعه در مورد سطح مخروط کاج با طیف گیری زیر قرمز (FTIR) انجام گردید. مطالعه عامل های موثر بر حذف رنگزا نشان داد که با افزایش غظت رنگزا و pH میزان حذف رنگزا توسط جاذب کاهش یافت و با زیاد شدن مقدار جاذب, بازده حذف رنگزا توسط جاذب افزایش یافت. همچنین نتایج نشان دادند که افزودن نمک های معدنی به محلول رنگزا باعث کاهش عملکرد جاذب گردید. مدل شبه مرتبه اول و شبه مرتبه دوم برای بررسی سینتیک داده ها استفاده شد.داده های تجربی حاصل از هر دو رنگزا مطابقت بهتری را با مدل سینتیک شبه مرتبه دوم نشان دادند. ایزوترم حالت تعادل برای رنگزای اسیدی زرد 36 و اسیدی قرمز 73 با مدل های جذب فروندلیش و لانگمیور بررسی گردید. نتایج نشان داد که رنگزای اسیدی زرد 36 از ایزوترم لانگمیور و رنگزای اسیدی قرمز 73 از ایزوترم فروندلیش تبعیت می کند. در نهایت آزمایشات واجذب برای بررسی فیزیکی یا شیمیایی بودن برهم کنش بین رنگزا و جاذب انجام گردید. مقادیر زیاد واجذب برای رنگزای اسیدی زرد 36 و اسیدی قرمز 73 در مقادیر pH قلیایی, حاکی از جذب فیزیکی رنگزا توسط جاذب می باشد. بررسی نتایج این تحقیق نشان داد که مخروط کاج می تواند به عنوان یک جاذب طبیعی بسیار ارزان برای حذف رنگزا از پساب های رنگی نساجی به کار رود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  محمودی، نیازمحمد، حیاتی، باقر، و آرامی، مختار. (1390). حذف رنگزا از پساب رنگی نساجی با استفاده از مخروط کاج. علوم و فناوری رنگ، 5(3)، 243-251. SID. https://sid.ir/paper/137434/fa

  Vancouver: کپی

  محمودی نیازمحمد، حیاتی باقر، آرامی مختار. حذف رنگزا از پساب رنگی نساجی با استفاده از مخروط کاج. علوم و فناوری رنگ[Internet]. 1390؛5(3):243-251. Available from: https://sid.ir/paper/137434/fa

  IEEE: کپی

  نیازمحمد محمودی، باقر حیاتی، و مختار آرامی، “حذف رنگزا از پساب رنگی نساجی با استفاده از مخروط کاج،” علوم و فناوری رنگ، vol. 5، no. 3، pp. 243–251، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/137434/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی