مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

712

دانلود:

277

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رنگبری پساب رنگزای راکتیو توسط نانوالیاف پلی اکریلونیتریل عامل دار شده با بتاسیکلودکسترین

صفحات

 صفحه شروع 193 | صفحه پایان 201

چکیده

 هدف این تحقیق ارزیابی بازده رنگبری نانوالیاف عامل دار شده با سیکلودکسترین (bCD) جهت حذف رنگزای راکتیو از پساب, به روش غوطه وری است. نانوالیاف پلی اکریلونیتریل (PAN) برای حذف رنگزاهای راکتیو C.I. Reactive Blue 13, C.I. Reactive Blue 21 و C.I. Reactive Red 2 از پساب رنگرزی استفاده و بازده رنگبری برای رنگزا های فوق به ترتیب 4.7%, 22.5% و 3.4% حاصل شد. سپس نانوالیاف PAN/bCD10 و PAN/bCD50 به ترتیب حاوی 10 و 50 درصد وزنی بتاسیکلودکسترین, تهیه شد. بازده رنگبری نمونه PAN/bCD10 به ترتیب 8.3%, 28.1% و 10% و برای نمونه PAN/bCD50 به ترتیب 31%, 49% و 25% به دست آمد. حضور و افزایش میزان سیکلودکسترین منجر به افزایش بازده رنگبری شد. افزایش وزن نانوالیاف PAN/bCD50 در پساب رنگزای C.I. Reactive Blue 21 از 0.01 به 0.1 گرم, با افزایش بازده رنگبری از 49% به 86.4% همراه بود. بر اساس نتایج حاصل می توان نانوالیاف PAN/bCD را انتخاب مناسبی جهت حذف رنگزای راکتیو از پساب رنگرزی معرفی کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  برهانی، صدیقه، خلیلی، هاله، سوهان کار، نسیم، و فروزمهر، فوزی. (1393). رنگبری پساب رنگزای راکتیو توسط نانوالیاف پلی اکریلونیتریل عامل دار شده با بتاسیکلودکسترین. علوم و فناوری رنگ، 8(3)، 193-201. SID. https://sid.ir/paper/137348/fa

  Vancouver: کپی

  برهانی صدیقه، خلیلی هاله، سوهان کار نسیم، فروزمهر فوزی. رنگبری پساب رنگزای راکتیو توسط نانوالیاف پلی اکریلونیتریل عامل دار شده با بتاسیکلودکسترین. علوم و فناوری رنگ[Internet]. 1393؛8(3):193-201. Available from: https://sid.ir/paper/137348/fa

  IEEE: کپی

  صدیقه برهانی، هاله خلیلی، نسیم سوهان کار، و فوزی فروزمهر، “رنگبری پساب رنگزای راکتیو توسط نانوالیاف پلی اکریلونیتریل عامل دار شده با بتاسیکلودکسترین،” علوم و فناوری رنگ، vol. 8، no. 3، pp. 193–201، 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/137348/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی