مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم و فناوری رنگ | سال:1392 | دوره:7 | شماره:1 | صفحه شروع:75 | صفحه پایان:83

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

249

دانلود:

99

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی روش های رنگ همانندی با به کارگیری تئوری تجزیه طیفی

صفحات

 صفحه شروع 75 | صفحه پایان 83

چکیده

 هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه عملکرد روش های مختلف رنگ همانندی می باشد. روش های بررسی شده در این تحقیق شامل رنگ همانندی بر اساس حدس اولیه آلن و روش تکرار بر اساس معادله اختلاف رنگ CIELAB (روش های کالریمتری) می باشد. علاوه بر این, روش های اسپکتروفوتومتری همچون روش حداقل مربعات مک گینس, روش تکرار, روش تکرار وزن داده شده و رنگ همانندی اسپکتروفوتومتری با استفاده از مقادیر محرکه رنگ پایه نیز مورد بررسی قرار گرفتند. با به کارگیری نسخه های متفاوت از مواد رنگزا, تعداد 165 نمونه مورد رنگرزی قرار گرفتند. جهت بررسی میزان موفقیت هر یک از روش های مذکور در تخمین این 165 نمونه, برای هر روش مواردی همچون اختلاف رنگ و اندیس متامریزم مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت جهت بررسی عملی, پیشگویی های انجام شده توسط برخی از این روش ها در مورد 24 نسخه از 165 نسخه رنگرزی شدند که نتایج حاصله هم راستا و موید نتایج تئوری بوده و نشان دهنده برتری نسبی روش رنگ همانندی اسپکتروفوتومتریک با استفاده از مقادیر محرک رنگ پایه می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID