مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم و فناوری رنگ
سال:1392 | دوره:7 | شماره:1
صفحه شروع:15 | صفحه پایان:24

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

163

دانلود:

70

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اندازه گیری ضریب پشت پوشی کاغذ با استفاده از پویشگر

صفحات

 صفحه شروع 15 | صفحه پایان 24

چکیده

پشت پوشی, یکی از خصوصیات مهم محصولات تجاری مختلف از جمله کاغذ می باشد. روش معمول اندازه گیری به کمک اسپکتروفوتومتر گران می باشد. این کار تحقیقاتی روش جدیدی برای اندازه گیری پشت پوشی به کمک پویشگر به عنوان یک ابزار کم هزینه تر بیان می کند. پشت پوشی بر اساس مقادیر RGB تصاویر کاغذ حاصله از پویشگر محاسبه می گردد. نتایج حاصله بیانگر این است که قابلیت اندازه گیری پشت پوشی توسط پویشگر با اسپکتروفوتومتر قابل مقایسه می باشد. بهترین نتیجه بر اساس تبدیل RGB به فضای رنگی CIELab حاصل گردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی