مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم و فناوری رنگ | سال:1389 | دوره:4 | شماره:3 | صفحه شروع:169 | صفحه پایان:174

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

180

دانلود:

127

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر نانو آلومینا بر برخی خواص فیزیکی ـ مکانیکی یک روکش شفاف، بر پایه رزین اکریلیک پایه آبی

صفحات

 صفحه شروع 169 | صفحه پایان 174

چکیده

 هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر ذرات نانو آلومینا در یک روکش شفاف اکریلیکی است که به عنوان یک لایه محافظ در برابر سایش در کفپوش چوبی استفاده می شود. درصد وزنی نانو آلومینا مورد استفاده 3%, 5%, 7%, 9% و 11% بر مبنای مقدار جامد است. نمونه بدون نانو آلومینا به عنوان مرجع در نظر گرفته شده است. نمونه های مایع توسط دستگاه رئومتر برای بررسی اثر نانو آلومینا روی گرانروی مایع مورد آزمایش قرار گرفت. بعد از اعمال رزین و تشکیل فیلم, دستگاه کدرسنج برای بررسی اثر این نانو ذرات روی شفافیت فیلم آزاد حاصل به کار گرفته شد. از دستگاه سایش Taber جهت به دست آوردن شاخص سایش نمونه ها استفاده شد سپس با استفاده از سختی میکرو, تغییرات سختی نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت. افزایش نانو آلومینا تغییر شاخصی را در گرانروی ایجاد نکرده و نتایج کدرسنجی نشان داد که در درصدهای وزنی بالای 9%, نمونه ها شفافیت خود را از دست می دهند اما شاخص سایش برای این نمونه ها نزدیک به صفر بوده که نشان دهنده مقاومت به سایش عالی است. سختی میکرو آن ها تقریباً یکسان است که مشخص شد سختی در این نمونه ها تاثیری بر روی مقاومت به سایش نداشته است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID